Hoeve "Liekens": advies tot aankoop

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de noodzaak om de kwaliteit van het leefmilieu in de Gemeente Mortsel, inzonderheid het behoud en de verbetering ervan, als een prioritaire doelstelling te beschouwen;

Gelet op het feit dat elke aantasting van de groene ruimte rond de Hoeve Liekens de kwaliteit van het leefmilieu van de Gemeente Mortsel, inzonderheid het behoud en de verbetering van de open ruimte hypothekeert;

Gelet op het feit dat reeds twee opeenvolgende jaren vijf miljoen ingeschreven staat op de gemeentelijke begroting voor aankoop van groene ruimte; …

De Milieuraad is van oordeel dat elke inspanning dient geleverd te worden om de Hoeve Liekens en omliggende gronden volledig als groene zone te verwerven en in te richten.

De Milieuraad is zich bewust van de hoge kostprijs hiervan, doch is van oordeel dat het hier geen gevecht tegen windmolens betreft.

Het verkavelen van opnieuw ongeveer 5 ha open ruimte op het schamele totaal dat in Mortsel nog aanwezig is, is een onomkeerbaar verlies, niet uit te drukken in geld, maar in een verdere ontwaarding van de kwaliteit van het nog beschikbare leefmilieu in onze gemeente.

Na rijp beraad komt de Milieuraad tot het standpunt, dat de Gemeente Mortsel inderdaad de zure appel moet doorbijten en de Milieuraad adviseert dat men de huidige budgettaire ruimte op de begroting in verband met de aankoop van groene ruimte dient te benutten, om deze open ruimte volledig te vrijwaren. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 20/10/04