Stedelijke begroting 2000 betreffende leefmilieu

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de vraag van de milieuambtenaar om een advies op te stellen over de gemeentelijke begroting met betrekking op leefmilieu, dienstjaar 2000

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 6 januari 2000 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst een positief advies te geven aan de gemeentelijke begroting met betrekking op leefmilieu, dienstjaar 2000. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op zitting van 13 en 16 juni volgend antwoord gegeven:

"... Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van dit advies. ..."

Meer info:

Omschrijving Bedrag Opmerkingen
1999 2000
U I T G A V E N
publicatie afvalgids 200.000 200.000  
aankoop huisvuilzakken (restafval, PMD, GFT) 5.000.000 4.000.000 Op basis van de reŽle verkoopcijfers door de verschillende verdelers voor de eerste helft van 1999 blijkt een bedrag van 4.000.000 BF te volstaan voor de aankoop van de huisvuilzakken (bruin, wit en blauw).
ophalen huisvuil,GFT,ea 17.000.000 16.000.000 Vanaf 2000 wordt het papier en karton niet langer door SOVABO opgehaald. De ophaling gebeurt dan in opdracht van IGEAN. 75% van de bijhorende kosten wordt door IGEAN aan de gemeente Mortsel aangerekend op krediet 8761-124-06. De jaarlijkse ophaalkost voor papier en karton bedraagt ongeveer 3.500.000 BF en moet van dit krediet worden afgetrokken.

Tegelijkertijd stijgen de prijzen van SOVABO met 20% (goedgekeurd door gemeenteraad) en wordt de grof huisvuilophaling aangepast. Globaal zal er hierdoor slechts 1.000.000 BF minder nodig zijn dan in 1999.

ophalen papier en karton 1.500.000 5.750.000 De bijdrage van Fost Plus in de kosten voor de ophaling van oud papier en karton zijn gedaald van 50 naar 25% wat voor de gemeente een meerkost van 750.000 BF betekent. Bovendien wordt onder punt 2 reeds gemeld dat de ophaling van het papier en karton ook van dit krediet moet worden betaald (kostprijs 3.500.000 BF per jaar).

Fost Plus betaalt wel 25% van de ophaalkosten doch SOVABO is gemiddeld 20% goedkoper dan de firma Van Mogh zodat het kostenniveau voor de ophaling veiligheidshalve gelijk is gehouden aan het huidige.

verwerken afval werf en recyclagepark 5.250.000 7.500.000 Er worden meerkosten verwacht tengevolge van
  • de stijgende kostprijs voor de verwerking van frituurolie en vet (ong.200.000 BF)
  • de toegenomen hoeveelheden herbruikbaar afval die worden ingezameld sinds de opening van Opnieuw en Co Mortsel (verdubbeling - meerkost 150.000 BF)
  • de afzonderlijke ophaling van houtafval (meerprijs 500.000 BF die echter niet meer aan ISVAG moet worden betaald)
  • het feit dat alle groenafval dat op het recyclagepark wordt ingezameld nu naar IGEAN gaat (meerkost 800.000 BF)
  • de geplande inzameling van wit-en bruingoed (meerkost 500.000 BF)
  • de duurdere inzameling van vlak glas (meerkost 100.000 BF)
verwerken GFT + aankoop compostvaten 5.250.000 4.500.000 Op basis van de werkelijk opgehaalde hoeveelheden GFT+ in 1999 blijkt dat een bedrag van 4.500.000 BF voldoende is
kosten ISVAG 22.000.000 23.000.000 Op basis van de huidige maandbijdrage aan ISVAG volstaat 23.000.000 BF op jaarbasis
werking milieuraad 50.000 50.000  
sensibilisering milieuraad 20.000 20.000  
bijdrage Bond Beter Leefmilieu 33.800 33.800  
bijdrage verenigingen openbaar groen 52.000 52.000  
bijdrage papierophaling vereniging 250.000 250.000  
werking milieudienst 100.000 100.000  
sensibilisering milieu 300.000 300.000  
reglement Kleine LandschapsElementen 50.000 50.000  
reglement duurzaam bouwen 300.000 300.000  
uitvoering overeenkomst Provinciaal Instituut voor Hygiene 350.000 360.000  
werking milieudienst IGEAN 130.000 130.000  
toelage Opnieuw en Co   500.000  
Totaal gewone dienst 57.835.800 63.095.800  
afkoppelen fortloop 2.000.000 2.000.000  
aankoop groene ruimte   5.000.000  
aankoop strook fortloop 5.000.000    
afkoppelen gemeentehuis 250.000 100.000  
uitvoeren GNOP 700.000 700.000  
uitvoeren duurzame ontwikkeling 500.000 500.000  
studie gracht spoorlijn 27 500.000    
aanpassen Totaal RioleringsPlan   6.000.000  
Totaal buitengewone dienst 8.950.000 14.300.000  
I N K O M S T E N
opbrengst textielcontainers 50.000 70.000 er werden extra containers geplaatst
restorno afval 900.000 500.000 geen inkomsten verkoop frituurolie
uitvoering milieuconvenant 1.350.000 1.350.000  
betaling door Opnieuw&Co   100.000  
verkoop compostvaten 250.000 250.000  
toelage VMM Fortloop 1.000.000 1.000.000  
Totaal 3.550.000 3.270.000  

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10