Milieuconvenant 2000 - 2001

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de vraag van de milieuambtenaar om een advies over de milieuconvenant met het Vlaamse gewest voor de periode 1/1/2000 tot 31/12/2001.

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 16 maart 2000 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad geeft volgend advies over de milieuconvenant van de stad Mortsel met het Vlaamse gewest voor de periode 1/1/2000 tot 31/12/2001:

Onderwerp Advies
 • Basisovereenkomst
  • gunstig advies
 • Optie 1: Het gemeentelijk MINA-beleidsplan
  • gunstig advies
 • Optie 2: Milieu-inventaris
  • ongunstig advies
  • betreft een administratieve taak die geen toegevoegde waarde geeft aan het gemeentelijk beleid en waarvoor de toegekende subsidie niet kostendekkend kan zijn.
 • Optie 3: Vlaamse milieudatabank
  • ongunstig advies
  • van zodra de technische hinderpalen opgeruimd zijn, kan de stad de optie nog ondertekenen voor werkjaar 2001.
 • Optie 4: Preventie en selectieve inzameling van huishoudelijk afval
  • gunstig advies
 • Optie 5: Hergebruik van huishoudelijke afvalstoffen
  • gunstig advies
 • Optie 6: Uitvoering van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
  • gunstig advies
 • Optie 7: Duurzaam gemeentelijk beleid
  • gunstig advies
  • de hierin opgelegde aanwerving versterkt de facto de milieudienst en de sensibilisatie-inspanningen van de stad zullen aanzienlijk toenemen
  • het geeft eveneens uitvoering aan het nog goed te keuren gemeentelijk milieubeleidsplan
 • Optie 8: Aanstelling van gemeentelijke MINA-werkers
  • gunstig advies
 • Optie 9: Afgeschaft (actie Vlaanderen proper)
  • geen advies (is geschrapt)
 • Optie 10: Ge´ntegreerd rioleringsbeleid
  • gunstig advies
  • conform reeds eerder uitgebrachte adviezen van de milieuraad
 • Optie 11: Geluidsactieplan
  • ongunstig advies
  • de kosten dekken de baten totaal niet

  ..."

  Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

  Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

  Het college van burgemeester en schepenen heeft op zitting van 13 en 16 juni volgend antwoord gegeven:

  "... Op 28 maart 2000 besliste de gemeenteraad om de basisovereenkomst en de opties 1 ,4,5,6,7,8 en 10 van het milieuconvenant te ondertekenen. ..."

  Samenvatting convenant:

  De stad Mortsel ondertekende eerder al het milieuconvenant 1997-1999 met het Vlaamse gewest.

  Dit convenant is inmiddels afgelopen en het Vlaams gewest heeft een nieuw milieuconvenant voorgesteld voor de periode 1/1/2000 tot 31/12/2001.

  Het stadsbestuur kan er zich, net als vroeger, op vrijwillige basis toe verbinden om in deze periode een aantal taken m.b.t. milieu, natuur en duurzame ontwikkeling uit te voeren in ruil voor een toelage van het Vlaamse gewest.

  Om in aanmerking te komen voor een toelage voor alle opties dient het nieuwe convenant voor 1 mei 2000 ondertekend te worden. De gemeenteraad zal hier dus in zitting van 28 maart 2000 een beslissing moeten nemen.

  Basisovereenkomst

  Stad moet beschikken over

  Toelage: 20 BEF per inwoner per jaar en 54 BEF per hectare gemeenteoppervlakte per jaar = 545.000 BEF per jaar

  Optie 1: Het gemeentelijk MINA-beleidsplan

  Een eenmalige toelage van 200.000 BEF kan worden verkregen indien het gemeentelijk milieujaarprogramma 2000 is afgestemd op het goedgekeurde gemeentelijk milieubeleidsplan.

  Toelage : 200.000 BEF (eenmalig)

  Optie 2: Milieu-inventaris

  Het opstellen van een inventaris van:

  Het betreft hier bijkomend administratief werk.

  Deze gegevens zijn ons reeds grotendeels bekend maar zijn niet samengebracht in een grote inventaris.

  Het ondertekenen van deze optie zal op het terrein geen verbetering van de milieukwaliteit veroorzaken.

  Toelage: 100.000 BEF per jaar

  Optie 3: Vlaamse milieudatabank

  Het gewest vraagt de stad om aan te sluiten op de Vlaamse milieudatabank en alle gegevens over meldingen en milieuvergunningen in deze databank in te voeren.

  Probleem: De databank is nog steeds niet volledig operationeel.

  Toelage: 100.000 BEF (eenmalig) + 4 BEF per inwoner per jaar dat er gegevens zijn ingevoerd + 4 BEF per hectare gemeenteoppervlakte per jaar dat er gegevens zijn ingevoerd = 205.000 BEF in 2000; 105.000 BEF in 2001.

  Optie 4: Preventie en selectieve inzameling van huishoudelijk afval

  KGA, GFT, PMD, glas, papier en karton en grofvuil moeten volgens de bepalingen van het convenant en het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen worden uitgevoerd.

  De gemeente moet beschikken over politie- en retributiereglementen om de selectieve afvalinzameling te organiseren en de kostprijs aan de producent door te rekenen (de vervuiler betaalt).

  De gemeente moet een afvalpreventiebeleid voeren dat samen met een selectieve inzameling van afval tot volgend resultaat moet leiden:

  De hoeveelheid restafval, grofvuil, gemeentevuil en PMD-residu, die moet gestort of verbrand worden, moet dalen tot minstens 220 kg per inwoner per jaar.

  Toelage: 20 BEF per inwoner per jaar of +/- 500.000 BEF per jaar, te vermenigvuldigen met:

  Optie 5: Hergebruik van huishoudelijke afvalstoffen

  Deze optie bestaat uit 2 delen:

  1) samenwerking met een erkende kringloopwinkel

  De gemeente sluit een overeenkomst af met een erkende kringloopwinkel en zal:

  Mortsel heeft dergelijke overeenkomst afgesloten met Opnieuw en Co

  2) organisatie textielophaling

  Het Vlaamse gewest wenst de textielophaling te structureren en vraagt de gemeenten om enkel nog samen te werken met organisaties die aan de toepasselijke wetgeving voldoen.

  De gemeente moet hiertoe een overeenkomst afsluiten met ofwel:

  Deze overeenkomst moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de overeenkomst met de erkende kringloopwinkel (zie punt 1).

  Curitas, de huidige Mortselse verwerver, beschikt over een vergund sorteercentrum.

  Het contract met Curitas moet echter worden aangepast.

  Toelage: kringloopwinkel: 5 BEF per inwoner per jaar; textielinzameling: 5 BEF per inwoner per jaar (samen: +/-250.000 BEF per jaar:

  Optie 6: uitvoering gemeentelijk natuurontwikkelingsplan

  De uitvoering van een aantal concrete acties zoals voorzien in het GNOP wordt door het Vlaamse gewest betoelaagd

  Toelage: 50% van de bewezen kosten met een minimum van 50.000 BEF en een maximum van 3.000.000 BEF

  Optie 7: een duurzaam gemeentelijk beleid

  Mortsel dient een voltijdse duurzaamheidsambtenaar in dienst te nemen met een in hoofdzaak sensibiliserende functie.

  De gemeente dient actieplannen op te stellen rond volgende 5 thema’s:

  1. voorkoming van huishoudelijke afvalstoffen
  2. duurzaam gebruik van water
  3. gebruik van duurzame grondstoffen
  4. gebruik van bestrijdingsmiddelen
  5. zuinig energiegebruik

  Ze bestaan uit 3 delen:

  1. acties voor de eigen diensten (voorbeeldfunctie gemeente)
  2. acties naar doelgroepen toe (bevolking, scholen, handelaars, verenigingen,…)
  3. acties rond sensibilisatie, bewustmaking en overleg met de eigen diensten en de doelgroepen

  Bij de evaluatie van deze optie (en dus ook de betaling van de toelage) zal vooral aandacht geschonken worden aan de uitvoering van de actieplannen en in het bijzonder aan de sensibilisatie-, bewustmaking- en overleginitiatieven met de eigen diensten en de doelgroepen.

  Toelage:

  Optie 8: Aanstelling gemeentelijke MINA-werkers

  Mortsel kan 2 MINA-werkers aanwerven voor de uitvoering van optie 2, 4, 5, 6 of 7 gedurende 1 jaar.

  De MINA-werkers moeten minimum 2 jaar niet-werkend werkzoekend zijn en moeten worden aangeworven in het kader van tewerkstellingsinitiatieven voor risicowerkzoekenden die uitvoering geven aan het gewestelijk of federaal verband.

  In het verleden is gebleken dat er weinig kandidaten zijn

  Toelage: 500.000 BEF per MINA-werker

  Optie 9: Actie "Vlaanderen Proper"

  Deze actie is afgeschaft

  Optie 10: Ge´ntegreerd rioleringsbeleid

  De gemeente moet een subsidiereglement en een bouwverordening hebben voor de aanleg van hemelwaterputten met hergebruik van hemelwater of infiltratievoorzieningen bij particulieren conform de code van goede praktijk.

  Iedereen die een subsidie van de gemeente krijgt, krijgt van het Vlaamse gewest bijkomend 2 BEF per liter waterinhoud van de hemelwaterput en/of 100 BEF per m▓ aangesloten dakoppervlakte bij een infiltratievoorziening met een maximum van 15.000 BEF. Dit geldt enkel voor bestaande gebouwen en installaties gebouwd na 1/9/99.

  Er moet toezicht worden uitgevoerd op de gewestelijke bouwverordening inzake de aanleg van hemelwaterputten.

  De gemeente ontvangt de helft van de aan de bouwers toegekende bedragen

  Optie 11 Geluidsactieplan

  De gemeente moet met de lokale verenigingen een overeenkomst afsluiten om de organisatie van kleinschalige niet-commerciŰle fuiven in zalen zonder milieuvergunning mogelijk te maken (dit kan voor zalen waar minder dan 12 fuiven per jaar worden georganiseerd). In deze overeenkomst moeten bepalingen zijn opgenomen om de hinder voor de omgeving tot het minimum te beperken. De gemeente zal zorgen dat minstens 1 niet vergunningsplichtige zaal akoestisch voldoende ge´soleerd wordt.

  Vergunde zalen vallen niet onder deze optie.

  Toelage: 200.000 BEF (eenmalig)

  Meer info:

  [Adviezen]

  laatste wijziging:11/08/10