Bijeenroepen adviesgroep mobiliteitsplan

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 6 april 2000

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad is verheugd deel te mogen nemen aan de adviesgroep "mobiliteitsplan".

Bij de samenstelling van deze adviesgroep werd er door het stadsbestuur gewezen op het feit dat deelname een niet te onderschatten taak is en dat een volgehouden inzet wordt verwacht.

Op de (tot nu toe enige) vergadering van de adviesgroep op 02 december 1998 hebben de verschillende leden van de adviesgroep door hun aanwezigheid en inbreng aangetoond dat er onder hen voldoende engagement aanwezig is om mee te werken aan een verbeterde mobiliteit voor de stad.

De milieuraad betreurt dat dit engagement niet door het stadsbestuur aangegrepen wordt om mee te denken aan een duurzaam mobiliteitsbeleid voor de stad.

Uit recente studies blijkt dat de meerderheid van de verplaatsingen zich afspelen binnen de stad.
De leden van de adviesgroep, die gekozen zijn op basis van hun representativiteit binnen de stad, lijken daarmee een goede denktank te kunnen vormen voor het ontwikkelen van lokale initiatieven rond mobiliteit.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om de adviesgroep "mobiliteitsplan" ten spoedigste samen te roepen en gebruik te maken van haar potentieel om initiatieven te ontwikkelen.
We mogen niet uit het oog verliezen dat (goed ondersteunde) initiatieven vanuit de basis, een grote slaagkans hebben omdat ze over een breed maatschappelijk draagvlak beschikken.

Gezien het ontwikkelen van initiatieven in samenspraak dient te gebeuren met het Vlaams gewest, de maatschappijen voor openbaar vervoer en de ordediensten, vraagt de milieuraad dat deze actoren eveneens vertegenwoordigd worden bij de vergaderingen van de adviesgroep.

Het goedkeuren van het ontwerp provinciaal ruimtelijk structuurplan op 23 maart 2000, dat een belangrijk luik i.v.m. mobiliteit bevat, is mogelijk een goede aanzet om de draad terug op te nemen.

Gezien de stad zelf denkpistes mag ontwikkelen, is het onnodig te wachten op de uitwerking van het masterplan mobiliteit regio Antwerpen om zelf initiatieven te nemen. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op zitting van 13 en 16 juni volgend antwoord gegeven:

"... Overwegende dat in de problematiek van het mobiliteitsplan, de opties die worden ingenomen door A(dministratie) W(egen en V(erkeer) en De Lijn in het ruimer kader van de Antwerpse regio decisief zijn voor de verdere uitwerking, besluit het college om de adviesgroep van het mobiliteitsplan terug bijeen te roepen wanneer voornoemde standpunten bekend zijn. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10