Advies: "Reglement voor de toekenning van toelagen aan verenigingen, verleend voor selectieve inzameling van recycleerbare materialen. Wijziging"

Advies Milieu Advies Raad:

"… Gelet op de vraag van het stadsbestuur, daterend van 18 februari 2000 (19 juni 2000) en ontvangen door de milieuraad ter zitting van 7 september 2000 om advies uit te brengen over het ontwerp:
"Reglement voor de toekenning van toelagen aan verenigingen, verleend voor selectieve inzameling van recycleerbare materialen. Wijziging" …

… Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst een gunstig advies te verlenen aan bovenvermeld ontwerp subsidiereglement mits inachtname van volgende opmerking:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"... op 10 oktober 2001 heeft de gemeenteraad de wijziging van art. 5 van het reglementgoedgekeurd.
Het reglement heeft enkel betrekking op de inzameling van oud papier en karton. ..."

Meer info:

"... Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 1989, houdende de goedkeuring van het reglement voor de toekenning van toelagen aan verenigingen, verleend voor selectieve inzameling van recycleerbare materialen (vastgesteld op 200 BEF/ton);

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 1991 (vastgesteld op 1.000 BEF/ton) en 7 september 1993 (vastgesteld op 800 BEF/ton), houdende de wijziging van het vermelde reglement;

Gelet op de financiŽe toestand van de gemeente;

Gelet op artikel 117 van de gemeentewet

Gelet op het advies van de gemeentelijke d.d. ....;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het advies uitgebracht door de gezamenlijke raadscommissie in zitting van .... 2000;

BESLUIT IN OPENBARE ZITTING :

Art. 1. Artikel 5 van het reglement voor de toekenning van toelagen aan verenigingen, verleend voor selectieve
inzameling van recycleerbare materialen, wordt, met ingang van ……. 2000, gewijzigd als volgt :

De toelage wordt verleend aan verenigingen die recycleerbare materialen, ingezameld te Mortsel, op de vrije markt verkopen. Halfjaarlijks wordt het gewogen gemiddelde berekend van deze verkoopprijzen per ton. Wanneer dit gewogen gemiddelde lager ligt dan 1.000 BEF per ton, verleent de stad een toelage aan de betrokken verenigingen. Het bedrag van die toelage wordt bekomen door het verschil te maken tussen het plafondbedrag van 1.000 BEF per ton en het bekomen gewogen gemiddelde van de verkoopprijzen per ton. De toelage wordt evenwel beperkt tot maximaal1.000 BEF per ton.
Het in aanmerking genomen gewogen gemiddelde heeft betrekking op het semester, voorafgaand aan datgene waarin een aanvraag om toelagen wordt ingediend.
De toelage wordt halfjaarlijks uitgekeerd aan de verenigingen, op basis van de ingediende facturen. De bewijsstukken dienen binnen de 15 dagen na het verstrijken van het semester te worden ingediend.

Art. 2 Alle overige bepalingen van voornoemd reglement blijven ongewijzigd van kracht.

Art.3. Een afschrift van deze beslissing zal voor het nodige gevolg worden overgemaakt aan de hogere overheid. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10