Advies: "stookolietanks - rol intercommunale IGAO"

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 8 maart 2001;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

We moeten nog steeds vaststellen dat na de omschakeling op aardgas, de oude stookolietank niet op de voorgeschreven wijze buitendienst gesteld wordt. Na verloop van tijd is hun ligging vaak niet meer gekend.
De controle door de gemeente op het buitendienststellen wordt belemmerd door het gebrek aan een degelijke inventaris van de tanks op haar grondgebied.
Niet oordeelkundig buitendienstgestelde stookolietanks zullen na verloop van tijd (afhankelijk van de bodemgesteldheid) de bodem verontreinigen.
De bodemstructuur in Mortsel zal de verspreiding van de vervuiling bevorderen. Dit maakt de latere sanering moeilijk.
De intercommunale IGAO staat voor Mortsel in de eerste lijn bij het omschakelen van stookolie op aardgas voor de verwarming van de woningen.

De milieuraad vraagt aan de stad Mortsel om via haar bestuurders in druk uit te oefenen op de gasmaatschappij om actief mee te werken aan een degelijk preventiebeleid:

Voorgaande voorstellen zullen bijdragen tot het "groene" imago van de gasmaatschappij, waar de stad in deelneemt.
Het vormt een dienstverlening aan de bevolking, die geen ervaring heeft met deze materie.
De gasmaatschappij zal naast de lusten van de meerverkoop, hierdoor ook instaan voor de lasten die een oordeelkundige buitendienststelling veroorzaken.

Het stadsbestuur dient deze stelling met kracht te verdedigen en mag niet akkoord gaan met een "globale regeling voor Vlaanderen", die tot op heden nog steeds geen concreet en vergaand engagement van de gasmaatschappij inhoudt.

Om ook de stookoliesector mee te responsabiliseren, vraagt de milieuraad aan het stadsbestuur om bij de hogere overheid aan te dringen de huidige milieubeleidsovereenkomst met de stookoliesector uit te breiden naar buitendienstgestelde tanks, zoals nu reeds opgenomen is in de overeenkomst voor de benzinestations. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Meer info:

"... Deze problematiek is mij bekend. In het kader van de besprekingen van de milieubeleidsovereenkomst "gasolietanks" en de oprichting van een saneringsfonds hieromtrent wordt er in een werkgroep van de 3 gewesten en de federale overheid een opvolgsysteem uitgewerkt. Planning is om tegen begin volgend jaar dit systeem te implementeren.

Ik zal eveneens de gasfederatie op haar verantwoordelijkheid wijzen bij haar handelswijze om particulieren te stimuleren om te schakelen van gasolie op (aard)gas. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10