Advies: aanwerving duurzaamheidsambtenaar

Advies Milieu Advies Raad:

" ... Gelet op optie 7 van de milieuconvenant met het Vlaams gewest

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 14 juni maart 2001;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

In kader van optie 7 van de milieuconvenant met het Vlaams gewest, kan de stad om te werken rond duurzaamheid een subsidie krijgen voor het aanstellen van een duurzaamheidsambtenaar.
De subsidie bedraagt voor Mortsel ongeveer 1.500.000 BF (490.000 BEF forfaitair + 42 BF per inwoner)

Het plan om de milieuambtenaar deeltijds ook de functie van duurzaamheidsambtenaar te laten vervullen, lijkt niet erg zinvol: de milieuraad is van oordeel dat de milieuambtenaar, Erik Mertens, reeds voldoende opdrachten heeft om zijn voltijdse dagtaak in te vullen.

Mogen we ook herinneren aan het "Gemeentelijk Milieubeleidsplan Mortsel 2000 - 2004" waarin gesteld wordt dat:

En

Bovendien bestaat de kans dat de stad Mortsel de aanzienlijke subsidie misloopt, indien de gevraagde uitzondering (d.i. het inschakelen van de milieuambtenaar als duurzaamheidsambtenaar) door het Vlaams gewest geweigerd wordt.

De milieuraad vraagt om de subsidies voor 2001 niet te mislopen dat de stad Mortsel dringend werk maakt van het aanstellen van een duurzaamheidsambtenaar van minstens niveau B (liefst met ervaring), die rond doelgroepenwerking, sensibilisatie, bedrijfsinterne milieuzorg en educatie kan werken.

Ter informatie, op dit moment hebben 19 van de 70 gemeenten binnen de provincie een volwaardige duurzaamheidsambtenaar in dienst. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...De procedure voor de aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar zal worden opgestart. De duurzaamheidsambtenaar zal allicht pas in het voorjaar 2002 aan het werk kunnen gaan. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10