Advies: indienen project "aardgasnatuurfonds"

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 14 juni maart 2001;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Het Aardgasnatuurfonds, opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting werd in 1995, op initiatief van de Belgische gasindustrie opgericht met de bedoeling initiatieven rond de ontwikkeling en het behoud van de natuur in stedelijke gebieden te stimuleren en te ondersteunen. De projecten moeten betrekking hebben op de aanleg, de inrichting of het ecologisch beheer van groene ruimten, tuinen of aanplantingen in een stedelijk gebied.

De eigenaars of beheerders van groene zones of terreinen in stedelijke gebieden die voor het publiek toegankelijk zijn, of alle personen of verenigingen met belangstelling voor die terreinen kunnen projecten indienen.

De ingediende projecten moeten bijdragen tot de ontwikkeling van de natuur in de stad en betrekking hebben op de aanleg, de inrichting of het ecologisch beheer van groene ruimten, tuinen of aanplantingen in een stedelijk gebied. Voorts mogen in het project ook een of meer van volgende aspecten benadrukt worden:

Indien het project geselecteerd wordt, krijgt men een financiŽle steun van minimum 500.000 en maximum 2.000.000 BF. In principe mag de toegekende financiŽle steun maximum 75 % van de totale kostprijs van het project dekken.

De uiterste datum tot het indienen van de kandidaatsdossiers is 28 september 2001.

Gezien de aanzienlijke financiŽle steun voor een geselecteerd project en de opportuniteiten te Mortsel, vraagt de milieuraad aan het stadsbestuur om werk te maken van een kandidaatsdossier voor dit jaar.

Als mogelijke projecten denken we aan Fort 4, kerkhof Oude God, Klein Zwitserland of de spoorwegberm.

De milieuraad en Natuurreservaten/De Wielewaal zijn steeds bereid om mee na te denken ter voorbereiding van een dossier.

Gezien de kans reŽel is dat er in 2002 een nieuwe projectoproep van het aardgasnatuurfonds volgt, is het aangewezen om nu reeds te starten met de voorbereiding van een dossier. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...De werkgroep natuur van de milieuraad zal, in samenwerking met het stadsbestuur, tegen september 2002 een dossier opmaken voor de spoorwegbermen indien de eigenaar (Vlaams Gewest) dit toestaat. ..."

commentaar ter overweging bij dit gevolg:

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10