Retributie op het ophalen van grof huisvuil bij particulieren

Dienstjaren 2002 t/m 2006

De gemeenteraad van Mortsel,

Gelet op de financiŽle toestand van de stad;

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 26 oktober 1999, houdende de goedkeuring van het retributiereglement op het ophalen van grof huisvuil bij particulieren , dienstjaren 2000-2001;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2001 houdende een aanpassing op het retributiereglement op het ophalen van recycleerbaar grof huisvuil bij particulieren, dienstjaren 2000-2001;

Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 11 oktober 2001;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de besprekingen in de gezamenlijke raadscommissie van 12 december 2001;

BESLUIT IN OPENBARE ZITTING (op 18 december 2001) MET 23 STEMMEN VOOR BIJ 5 ONTHOUDINGEN (H.POOTERS, P.VAN DER VEKEN, R.LIBERT, M.DUPON en A.VAN GEEL):

Art.1. Met ingang van 1 januari 2002 en gedurende een termijn eindigend op 31 december 2006 wordt een retributie geheven op het ophalen van grof huisvuil bij particulieren.

Onder grof huisvuil wordt verstaan: afvalstoffen van huishoudelijke oorsprong die door hun aard en omvang afzonderlijk dienen te worden ingezameld. Het bestaat uit volgende fracties: steenpuin, groenafval, oude metalen, recycleerbaar houtafval, wit- en bruingoed (zoals gedefinieerd in art.3.5.1.1 van het VLAREA) en banden van personenwagens.

Art.2. De retributie wordt als volgt vastgesteld per ophaalbeurt en per adres van ophaling:

Art.3. De invordering van de retributie zal geschieden door terbeschikkingstelling van zelfklevers ter waarde van 4 EUR per stuk welke dienen aangebracht te worden op het grof huisvuil. Ze is verschuldigd op het ogenblik van de aflevering van de zelfklevers door diegene die erom verzoekt en wordt contant betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Art.4. Bij niet-minnelijke regeling van deze retributie zal de inning gebeuren bij burgerlijke rechtsvordering.

Art.5. Een onderzoek de commodo et incommodo zal ingesteld worden. Indien tijdens dit onderzoek geen bezwaren worden ingediend zal deze beslissing als definitief gestemd aanzien worden en voor akteneming overgemaakt worden aan de bevoegde overheid.

laatste wijziging: 11/08/10