Retributie op de afgifte van steenpuin en autobanden op het stedelijk recyclagepark

Dienstjaren 2002 t/m 2006

De gemeenteraad van Mortsel,

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet dat men éénmaal per week maximaal 1,5 m³ van de navermelde materialen mag afgeven op het stedelijk recyclagepark, zoals opgenomen in het politiereglement op het voorkomen, sorteren en verwijderen van huishoudelijk afval;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2001 houdende goedkeuring van het retributiereglement op de afgifte van materialen op het stedelijk recyclagepark – Dienstjaren 2002 t/m 2006;

Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 11 oktober 2001;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de besprekingen in de gezamenlijke raadscommissie van 12 december 2001;

BESLUIT IN OPENBARE ZITTING (op 18.12.01) MET 17 STEMMEN VOOR EN 6 STEMMEN TEGEN (M.SCHAMPAERT, L.VAN STAEYEN, J.DE BACKER, M.VAN CAMPFORT, T.PEPERMANS en M.CELIS) BIJ 5 ONTHOUDINGEN (H.POOTERS, P.VAN DER VEKEN, R.LIBERT, M.DUPON en A.VAN GEEL):

Art.1. De gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2001 houdende de goedkeuring van het retributiereglement op de afgifte van materialen op het stedelijk recyclagepark – dienstjaren 2002 t/m 2006 wordt opgeheven.

Art.2. Met ingang van 1 januari 2002 en eindigend op 31 december 2006 wordt een retributie geheven op de afgifte van steenpuin en autobanden op het stedelijk recyclagepark.

Art.3. De retributie is verschuldigd door de persoon die tot afgifte overgaat.

Art.4. De retributie wordt vastgesteld als volgt:

Art.5. Alvorens tot afgifte te mogen overgaan dient:

a) het stadsbestuur het te storten bedrag vast te stellen. Deze vaststelling zal gebeuren op de werf.

b) de betrokkene zal de verschuldigde retributie in bewaring geven in handen van de stadsontvanger of zijn afgevaardigde, welke hiervoor een ontvangstbewijs zal afleveren.

Art.6. Nadat tot storting werd overgegaan zal het in bewaring gegeven bedrag als retributie worden geboekt.

Art.7. Bij niet-minnelijke regeling van deze retributie zal de inning gebeuren bij burgerlijke rechtsvordering.

Art.8. Een onderzoek de commodo et incommodo zal ingesteld worden. Indien tijdens dit onderzoek geen bezwaren worden ingediend zal deze beslissing als bepaald vastgesteld worden aanzien en voor akteneming overgemaakt worden aan de bevoegde overheid.

laatste wijziging: 11/08/10