Subsidiereglement op verwijderen of opvullen van buitengebruik gestelde stookolietanks

eerste ontwerp

Art.1: Doel

Met ingang van ..... wordt het verwijderen of opvullen van een buitengebruik gestelde stookolietank overeenkomstig de voorwaarden van dit reglement, financieel aangemoedigd.

De in het verleden buitengebruik gestelde stookolietanks, werden meestal niet geheel leeggemaakt of gereinigd en vormen op deze manier een blijvende potentiŽle bron van bodem- en grondwaterverontreiniging. Een definitieve en milieuverantwoorde verwijdering of opvulling van deze tanks vormt de enige oplossing voor dit probleem en moet dan ook aangemoedigd worden

Art.2: Algemene voorwaarden

  1. De buitengebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn binnen de gemeente Mortsel.
  2. De stookolietank moet voor 1/1/98 buitengebruik gesteld zijn. De verwarmingsinstallatie van het onroerend goed waar de stookolietank aan verbonden is, dient te zijn aangepast aan een andere brandstof dan stookolie. Indien dit niet het geval is dient er een andere stookolietank te zijn geÔnstalleerd die volledig voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne (VLAREM II).
  3. De stookolietank hoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt.
  4. De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie. De maximale inhoud van de tank bedraagt 10.000 1
  5. Het verwijderen omvat:
  6. Het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art.6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne (VLAREM II).

Art.3: Voor te leggen stukken

Om aanspraak te kunnen maken op de toelage dienen door de aanvrager volgende stukken te worden voorgelegd:

Art. 4: Toelage

De toelage voor het verwijderen of opvullen van een buitengebruik gestelde stookolietank bedraagt 7.500fr indien de stookolietank is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve. Het bedrag van de toelage is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts eenmaal per woning worden toegekend.

De toelage voor het verwijderen of opvullen van een buitengebruik gestelde stookolietank bedraagt 5.000fr indien de stookolietank bovengronds of in een kelder is geplaatst. Het bedrag van de toelage is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts eenmaal per woning worden toegekend.

De toelage wordt uitbetaald na een controle van de bevoegde ambtenaar. Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement voldaan wordt zal er geen toelage worden uitbetaald.

Art. 5:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoeringsmodaliteiten van onderhavig reglement.

laatste wijziging: 11/08/10