Advies: "milieuconvenant 2002"

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet voorstel samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ en het verslag van de milieuambtenaar voor het college van burgemeester en schepenen waarin de voor Mortsel haalbare opties opgesomd worden;

...

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 14 maart 2002;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst goedkeuring te geven aan het voorgelegde voorstel voor het college van burgemeester en schepenen

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Meer info:

Samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’

Nieuwe initiatieven

(voorstel milieuambtenaar aan college van burgmeester en schepenen)

Instrumentarium niveau 2:

 • Aanstellen van 1 voltijdse duurzaamheidsambtenaar niveau B voor 1/12/2002
  Geraamde kostprijs: 30.000 EUR/jaar
  Knelpunten: een geschikte kandidaat vinden
 • Gebruik van het gewestelijk milieumanagement informatiesysteem via internet:
  Geraamde kostprijs: geen bijkomende kosten, wel extra administratief werk
  Knelpunten: het systeem is nog niet operationeel zodat de hoeveelheid extra werk moeilijk kan worden ingeschat
 • Ambtelijk overleg organiseren met technische dienst, werf, ruimtelijke ordening, mobiliteit, infodienst:
  Geraamde kostprijs: geen bijkomende kosten
  Knelpunten: geen extra overlegorganen creŰren, de milieu- en de duurzaamheidambtenaar laten deelnemen aan de wekelijkse afdelingsvergadering van de technische dienst
 • Milieubarometer opstellen

Geraamde kostprijs: geen bijkomende kosten
Knelpunten: er dienen bijkomende gegevens over het milieu en het gedrag van de burger (water- en energiegebruik, mobiliteit, …) te worden verzameld.
Subsidie:

 • 0.8 EUR/inwoner = 19.840 EUR/jaar
 • 1.4 EUR/ ha = 1.090 EUR/jaar
 • 25.000 EUR/jaar loonsubsidie voor de duurzaamheidsambtenaar niveau B

Cluster vaste stoffen niveau 1 en 2:

afvalpreventie:

 • Tegen 2004 mag maximaal 150 kg afval per inwoner per jaar verbrand of gestort worden

Geraamde kostprijs: geen extra kosten noodzakelijk, met uitzondering van initiatieven rond afvalpreventie (kortingsbonnen bij de aankoop van herbruikbare verpakkingen, gebruik herbruikbare luiers aanmoedigen)
Knelpunten: momenteel zitten we aan 170 kg (2001). Het is afwachten of de nieuwe prijsstelling van de huisvuilzakken op zich voldoende zal zijn om aan 150 kg te raken.

Milieuverantwoord productgebruik:

Opstart van een intern milieuzorgsysteem voor de stadsdiensten en scholen waarbij gewerkt wordt rond:

 • materialen voor tuin- en groenaanleg (o.m. bestrijdingsmiddelen, compost, verduurzaamd hout)
 • bouw- en onderhoudsmaterialen (o.m. duurzaam hout, verven en lijmen, breekpuin met COPRO-keuring)
 • kantoormaterialen (o.m. kringlooppapier, fotokopieermachnines, computers en printers, schrijfgerief, catering en schoonmaak)

Naast de eigen diensten en scholen moeten de andere doelgroepen (burgers, verenigingen, bedrijven, … aangemoedigd worden om gelijkaardige maatregelen te treffen.

Geraamde kostprijs: de duurzame alternatieven zijn in vele gevallen duurder dan de klassieke producten. Deze kosten zijn moeilijk op voorhand in te schatten. Het bestuur moet de bereidheid vertonen om deze extra kosten erbij te nemen in het kader van haar voorbeeldfunctie.
Knelpunten: Naast de kostprijs vergt dit op heel wat vlakken een mentaliteitsverandering bij de betrokken diensten. Hiervoor moet de nodige tijd worden uitgetrokken (voorbereiding, overleg, opvolging). De diensthoofden dragen een grote verantwoordelijkheid voor het slagen of mislukken van een intern milieuzorgsysteem.
Subsidie: 1.7 EUR/inwoner = 42.160 EUR/jaar

Cluster water niveau 1

 • Conform de code van goede praktijk voor duurzaam lokaal waterbeleid moet de stad i.s.m. alle andere betrokken partijen de doelstellingennota van het duurzaam lokaal waterplan opstellen voor de deelbekkens Koude Beek, Struisbeek en Schijn
  Geraamde kostprijs: vermoedelijk geen extra kosten voor het opstellen van de doelstellingennota
  Knelpunten: de code van goede praktijk is nog niet beschikbaar. Voor de bekkens Schijn en Struisbeek zal het niet makkelijk zijn om alle betrokkenen aan tafel te krijgen.
 • Wateraudit opstellen en uitvoeren bij nieuwbouw en verbouwing van gemeentelijke gebouwen
  Geraamde kostprijs: geen extra kosten, uitvoering door eigen diensten of externe architect.
  Knelpunten: bij verbouwingen is hergebruik en infiltratie van regenwater niet altijd mogelijk
  Subsidie: De subsidiebedragen van de gemeentelijke reglementen vermeerderd met 25%
  Voor de aanleg van een infiltratievoorziening bij gemeentelijke gebouwen: 2.5 EUR/m▓ met een maximum van 1.000 EUR per gebouw
  Voor de opmaak en uitvoering van een wateraudit bij een gemeentelijk gebouw: 1.25 EUR/m▓
  Eenmalige subsidie voor de opmaak van een duurzaam lokaal waterplan (75% van de geschatte kostprijs)

Cluster energie niveau 2

 • Het stadsbestuur duidt een of meer energieco÷rdinatoren aan
  Geraamde kostprijs: geen bijkomende kosten
  Knelpunten: op dit moment is het niet duidelijk welke personeelsleden binnen de technische dienst met REG bezig moeten zijn. Dit is het moment om hier duidelijkheid te scheppen.
 • Opstart van een energieboekhouding en energiezorgsysteem voor minstens 5 gebouwen
  Geraamde kostprijs: geen bijkomende kosten
  Knelpunten: het verzamelen van de gegevens (vooral voor stookolie) verloopt nog niet optimaal
 • Jaarlijks opstellen van een vooruitgangsrapport (overzicht van de verbruiken, de besparingsmaatregelen en hun resultaten)
  Geraamde kostprijs: geen bijkomende kosten, wel studiekosten.
  Knelpunten: voor het uitwerken van besparingsmaatregelen is binnen de diensten onvoldoende kennis beschikbaar. Samenwerking met een studiebureau is nodig. Het uitwerken van energiebesparingsmaatregelen kost veel geld, meestal leveren ze op termijn nog meer geld op zodat er geen nettokosten zijn voor het stadsbestuur. Waar nodig en mogelijk kan met derde partijfinanciering gewerkt worden.
 • De stad voert zelf voorbeeldprojecten met alternatieve energiebronnen uit
  Geraamde kostprijs: project zwembad verder uitwerken (90.000 EUR)
  Knelpunten: budget niet voorzien in begroting 2002 (voorzien in eerste begrotingswijziging)

Subsidie: 0.32 EUR/inwoner of 7.936 EUR/jaar

Cluster mobiliteit niveau 1

 • Toetsing van het mobiliteitsplan aan het milieubeleidpslan in het kader van het mobiliteitsconvenant.
  Geraamde kostprijs: geen bijkomende kosten
  Knelpunten: het mobiliteitsplan is nog niet af, de handleiding van het Vlaamse gewest om deze toetsing uit te voeren is nog niet beschikbaar
 • Uitvoeren van gerichte informatie- en sensibiliseringscampagnes rond alternatieven voor de wagen en het vervoer van en naar de school
  Geraamde kostprijs: onbekend
  Knelpunten: moet nog verder uitgevoerd worden (vb Op de Weg)
 • Opstellen van een inventaris van het eigen wagenpark en een gebruiksanalyse. Op basis hiervan maatregelen uitwerken om het gebruik van fietsen, het openbaar vervoer en milieuvriendelijke voertuigen te bevorderen
  Geraamde kostprijs: geen bijkomende kosten
  Knelpunten: de inventaris moet nog worden opgesteld. De maatregelen i.v.b. met het gebruik van fietsen en het openbaar vervoer horen binnen het nog op te stellen intern milieuzorgsysteem.

Subsidie: 33% van de bewezen kosten met een maximum van 5.000 EUR

Cluster natuurlijke entiteiten niveau 1

 • De stad voert het bestaande GNOP-actieplan verder uit.
  Geraamde kostprijs: 17.500 EUR per jaar
  Knelpunten: Het GNOP heeft geen betrekking op het binnenfort van Fort 4. Hiervoor zal een parkbeheersplan worden opgesteld en uitgevoerd. Op dit moment is er geen timing voorzien …
  Subsidie: 75% van de kostprijs van de projecten vanaf het subsidiebedrag minimaal 1.240 EUR bedraagt

Cluster hinder niveau 1

 • Registreren en opvolgen van klachten over milieuhinder via programma van het Vlaamse gewest
  Geraamde kostprijs: geen bijkomende kosten, wel bijkomend werk
  Knelpunten: het programma van het Vlaamse gewest (MKROS) is nog niet beschikbaar
 • Politiereglement rond verbranding van tuinafval, kerstboomverbranding en kampvuren opstellen conform het modelreglement van het Vlaamse gewest
  Geraamde kostprijs: geen bijkomende kosten
  Knelpunten: het modelreglement is nog niet beschikbaar. De politie is niet geneigd om dit te controleren. Meestal spelen de feiten zich op privaat terrein af (huiszoekingsbevel nodig).
  Het parket stelt voor dit soort inbreuken geen vervolging in. Misschien kan de wetgeving op de administratieve sancties een oplossing bieden.
 • Politiereglement rond geluidshinder opstellen en controleren
  Geraamde kostprijs: geen bijkomende kosten
  Knelpunten: het modelreglement is nog niet beschikbaar. De politie is niet geneigd om dit te controleren. Het parket stelt hiervoor geen vervolging in. Misschien kan de wetgeving op de administratieve sancties een oplossing bieden.
 • Bodemverontreinigingen buiten de toepassing van het bodemsaneringsdecreet vast stellen en opruimen i.s.m. OVAM
  Geraamde kostprijs: afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging
  Knelpunten: meestal is het bodemsaneringsdecreet wel van toepassing en speelt de stad geen rol. In de begroting is hier geen geld voor voorzien.

Subsidie: 0.15 EUR/inw of 3720 EUR/jaar

Voor de opruiming van kleine partijen gevaarlijke afvalstoffen en voor het uitvoeren van een bodemonderzoek bij acute gevallen, wordt een toelage betaald.

Cluster burgers en doelgroepen niveau 1

 • Opstart van een intern milieuzorgsysteem voor het stadsbestuur, regelmatige communicatie met het personeel (informeren, sensibiliseren, educatie)
 • Opstart van een communicatiebeleid rond milieuzorg (afval, water, energie, …) naar de bevolking toe (informeren en sensibiliseren)
  Geraamde kosten en knelpunten staan reeds bij vorige clusters vermeld

Geen afzonderlijke subsidies

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10