Advies invoeren van een suggestie-systeem voor verbetertips

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de bevoegdheden die aan de MINA-raad door de milieuconvenant toegekend worden om op eigen initiatief adviezen te verstrekken;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 12 september 2002;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De stad Mortsel beschikt over een pool van 25.000 inwoners die dagelijks rondkijken in hun leefomgeving en mogelijk problemen opmerken ťn er een oplossing voor kennen.

Door het systeem van de meldingskaarten wordt er een beroep gedaan op het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel om mee te bouwen aan een betere stad.

Om de burger actiever mee te laten denken, stelt de milieuraad voor om, naar analogie met het bedrijfsleven, hem voor goede verbetervoorstellen te belonen.
In het bedrijfsleven is aangetoond dat een dergelijke aanpak een duidelijke stimulans geeft om actief mee te denken.

Niettegenstaande dat een suggestiesysteem geld Ťn tijd kost, is de financiŽle winst voor de stad een veelvoud groter. Het levert reeds een besparing op voor de stad vanaf het eerste jaar.

Er was geen concensus in de milieuraad om voor elke verbetertip die rendabel is, een beloning uit te keren (vb. percentage van de netto winst van ťťn jaar).
Men stelt dat het een burgerplicht is, om dergelijke suggesties te melden (en hoeft dus niet extra beloond te worden).

De milieuraad is wel van oordeel dat het wenselijk is om bij wijze van proef een wedstrijd in te richten die jaarlijks de beste verbetertips zal bekronen.
Dit initiatief dient na ťťn jaar beoordeeld te worden op haar efficiŽntie en zo nodig bijgestuurd te worden.

Gedaan te Mortsel op 12 september 2002, ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...
Samenvatting inhoud:

De milieuraad stelt voor dat het stadsbestuur een jaarlijkse wedstrijd inricht om burgers, die de beste concrete suggesties geven waarmee het stadsbestuur tot een (kosten)efficiŽnt openbaar bestuur en een leefbare stad kan komen, financieel te belonen.

Gelijkaardige initiatieven voor het personeel binnen grote bedrijven zouden tot aanzienlijke kostenbesparingen en efficiŽnt werken leiden.

Antwoord:

Het staat de milieuraad vrij (sensibilisatie) om zelf (eigen budget) een beloningssysteem (vb.wedstrijd) op te stellen voor burgers die thuis of in hun omgeving op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling het goede voorbeeld geven. ..."

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10