Vrijwaren terreinen "NMBS" als natuurgebied

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 14 november 2002;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad feliciteert de stad Mortsel met de geplande aankoop van de NMBS-gronden (54.939 m≤) tussen de lijnen 27 en 27a, Krijgsbaan en Waesdonckstraat.

Gelet:

vraagt de milieuraad unaniem om de bestemming van het gebied te wijzigen van recreatiegebied naar natuurgebied, zodat het naar de toekomst toe gevrijwaard is.   ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"In zitting van 14 april 2003 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van een aantal adviezen die door de milieuadviesraad werden uitgebracht.

Hierbij geven wij u een overzicht van deze adviezen en het gevolg dat daaraan is gegeven door het college van burgemeester en schepenen:

Samenvatting inhoud:

De milieuraad vraagt om deze gronden in hun geheel de bestemming natuurgebied i.p.v. recreatiegebied te geven.

Antwoord:

De GECORO heeft op initiatief van de milieuraad en Natuurpunt een gelijkaardig standpunt ingenomen. Het stadsbestuur zal bij de opmaak van het ruimtelijk structuurplan Mortsel de ingebrachte adviezen behandelen

..."

Meer info:

Prachtig natuurgebied in groot gevaar in Mortsel

Stad overweegt aanleg van sportvelden.

Het gaat om het gebied gelegen te Mortsel tussen de lijnen 27 en 27a de Krijgsbaan en de Waesdonckstraat (achter het kerkhof!). De Stad Mortsel overweegt dit gebied aan te kopen en er sportvelden aan te leggen.

Dit natuurgebied vormt een onverbrekelijke schakel in de groene verbinding die over Wolvenberg (Berchem) en via de bermen naar Klein-Zwitserland (Mortsel), de Luchthaven en uiteindelijk Fort 3 loopt. Door deze schakel ertussenuit te nemen, krijgen we kleine eilandjes waar de biodiversiteit sterk bedreigd wordt. Door gebrek aan variatie in een tť klein gebied gaat de weerstand van planten en dieren afnemen (“inteelt”). Een groene verbinding maakt de soorten sterker. En iedereen weet dat er er al lang wereldwijd aan de alarmbel getrokken is.

Heeft Mortsel dan een taak hierin? Ik meen met zekerheid te zeggen van “ja”. Elk van ons, ook het stadsbestuur van Mortsel, heeft de opdracht zijn “ecologische voetafdruk” te verkleinen.

Een beetje informatie over het gebied zelf:

Aangezien het gebied gedurende tientallen jaren enkel door wandelaars gebruikt werd, heeft de natuur er een kans gekregen en hebben er zich eigen biotopen, leefgemeenschappen, kunnen ontwikkelen: in het bijzonder de oude spoorwegberm, een amfibieŽnpoel, een uitgebreid graslandschap. Het grasland kent een verregaande verruiging, maar heeft wellicht nog een zeer interessante zaadbank. Via maaibeheer is hier een gevarieerde, rijke begroeiing te verwezenlijken. Vooral de overgang van nat naar heischraal grasland is ecologisch waardevol. Er is een mooie populatie Haarmos.

Naast een interessante flora vormt het terrein een woon-, jacht- en broedgebied voor talrijke diersoorten. Een kort overzicht: groene specht (mieren als voedsel), toren- en boomvalk (jachtgebied voor muizen en vogels), wezel (muizen), bosrietzanger en roodborsttapuit (nestgelegenheid), kikkers en padden (beschermd!) en kleine watersalamander (voedselgebied, overwinteringplaats), fazant (leefgebied), hazelworm (leefgebied van deze in onze contreien zeldzame soort)

Het gedeelte op de oude spoorwegberm zou eventueel wel beschermd worden, zo komen we te weten, evenals de poel. Deze berm is ecologisch zeer interessant: omwille van de lage betreding hebben er zich een eigen plantengroei en dierenbestand ontwikkeld. Planten die op het aanlendende Klein-Zwitserland geen groeikansen krijgen omwille van de hoge betreding (mountainbikes, jeugdbewegingen, honden), hebben hier wel een kans gekregen, bv. Bonte luzerne, de zeldzame Sikkelklaver, Echte kamille, Gele morgenster en talrijke grassen waaronder Grote vossestaart, Gestreepte witbol, Glanshaver, Italiaans raaigras, Ijle dravik. We vragen ons echter af wat er van een sterk verstoord strookje natuur, ingesnoerd tussen een maÔsveld en sportvelden, na enkele tijd zou overblijven. Willen de politici hiermee hun geweten sussen?

Dit voorjaar maakte Natuurpunt reeds een volledig planteninventaris van het gebied, en overhandigde deze aan het College van Burgemeester en Schepenen, samen met een reeks beheersvoorstellen. Voorlopig kregen we hierop nog geen reactie!! Hieronder geven we jullie een uittreksel van de voorstellen die Natuurpunt aan de Stad deed.

[…] Met het oog op het behoud van deze prachtige natuurwaarden, stellen wij voor:

  1. het volledige domein na aankoop als natuurgebied te erkennen: een gedeeltelijke toewijzing van het terrein voor sportvelden is nefast voor de aanwezige dier- en plantensoorten. Geklemd tussen een overbemest maÔsveld en luidruchtige sporters krijgt de natuur immers geen kans: broeden is onmogelijk, en verstoring door lawaai en betreding maakt het gebied onleefbaar voor fauna en flora.
  2. op basis van een gedetailleerde soortendeterminatie door Natuurpunt, afdeling Natuurstudie, te bepalen welke delen vrij toegankelijk zullen zijn voor wandelaars (belangrijk voor de omliggende Mortselse inwoners), en welke delen slechts onder begeleiding van een natuurgids betreden kunnen worden (owv bijzondere natuurwaarde).
  3. een verantwoord natuurbeheer toe te passen op de graslanden, berm en houtkant
  4. de poel gedurende een nader te bepalen periode ontoegankelijk voor publiek te maken, teneinde toe te laten deze te saneren. Door vervuiling en sluikstorten is de leefbaarheid van de poel immers sterk achteruitgegaan. Door illegale kikker- en salamandervangst is ook het amfibieŽnbestand in de poel bedreigd. Anderzijds treffen we in en om de poel nog steeds talrijke libellensoorten aan, insecten, amfibieŽn en planten als bv. Moeras-vergeet-me-nietje,Wolfspoot en Gele waterkers. Een bijzondere inspanning kan deze prachtige biotoop redden.
  5. het domein als hoofdbestemmingen ‘natuurbehoud’, ‘natuurstudie’ en ‘natuureducatie’ mee te geven (bv. ten behoeve van plaatselijke scholen, VMPA-CVN (Centrum voor Natuur- en Milieueducatie), wetenschappelijk onderzoek door universiteiten, begeleide wandelingen).
  6. voor de toekomst een eventuele nieuwe verbinding met Klein-Zwitserland in het achterhoofd te houden, bv. door het opnieuw bouwen van een brug over de spoorweg Antwerpen-Lier, en zo een grote aaneengesloten groene oase te creŽren temidden van de Stad. […]

We hopen ten stelligste dat onze politici hun mening nog zullen herzien en hun verantwoordelijkheid voor de huidige ťn toekomstige generaties op zich zullen nemen. Zijn de aanwezige sportfaciliteiten ťcht niet toereikend? Moet een prachtig natuurgebied onherroepelijk vernietigd worden? Wil Mortsel een hoofdrol spelen in verdere vernieling van de zo belangrijke biodiversiteit?

Voor alle info kan Natuurpunt Mortsel bereikt worden op het nummer 03 272 43 78 (Gitta Torfs, NP Mortsel).

 

situatieschets gronden NMBS

In de vergadering van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 13 januari 2003 heeft men kennis genomen van het advies van de milieuraad en van de brief van de vzw Natuurpunt met betrekking tot de door de stad aangekochte gronden achter de begraafplaats Cantincrode.

Gelet op de natuurwaarde van het gebied, de gunstige ligging aansluitend op Klein Zwitserland, en op de toegekende subsidies voor het maken van een fiets- en wandelverbinding, besluit de GECORO om zich aan te sluiten bij het advies van de milieuraad en te pleiten voor het behoud van de terreinen als natuurgebied en er geen sportvelden in te richten.

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10