Advies voorstel milieujaarplan 2003

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het voorstel milieujaarplan 2003;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 13 maart 2003;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst globaal goedkeuring te geven aan het voorgelegde voorstel milieujaarplan 2003.

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"In zitting van 14 april 2003 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van een aantal adviezen die door de milieuadviesraad werden uitgebracht.

Hierbij geven wij u een overzicht van deze adviezen en het gevolg dat daaraan is gegeven door het college van burgemeester en schepenen:

Samenvatting inhoud:

Gunstig advies

Antwoord:

Het milieujaarprogramma 2003 werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 18 maart 2003.

..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10