Advies begrotingswijziging 2003/1

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het ontwerp begrotingswijziging 2003/1, gedeelte milieu,

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 12 juni 2003;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst goedkeuring te geven aan het voorgelegde ontwerp van begrotingswijziging 2003/1, gedeelte milieu.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om na te gaan of de schade aan de dakconstructie van het instructiebad en de noodzakelijke isolatiewerken geen gevolg zijn van een constructiefout, waardoor de schade mogelijk verhaalbaar is.

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"... Samenvatting inhoud:
Gunstig advies. De milieuraad vraagt om na te gaan of de schade aan de dakconstructie van het instructiebad en de noodzakelijke isolatiewerken geen gevolg zijn van een constructiefout, waardoor de schade mogelijk verhaalbaar.

Antwoord:
Naar aanleiding van gelijkaardige opmerkingen van een aantal gemeenteraadsleden, hebben onze diensten na onderzoek van het dossier vastgesteld dat de schade niet kan worden verhaald bij architect of aannemer. ..."

Meer info:

Begrotingswijziging 2003/1 milieu

Afkoppeling drainagegracht spoorlijn 27 van de collector Drabstraat

Begrotingswijziging goedgekeurd in CBS 3/2/2003

Uit: 75.000€
In: 35.533€ subsidie VMM na uitvoering

Mogelijk zonder begrotingswijziging indien het krediet 421/731-60 wegen en rioleringswerken (3.000.000€) mag gebruikt worden voor de uitvoering van deze rioleringswerken

Bodemonderzoek werf en recyclagepark: aanleg peilputten

Het PIH voert dit wettelijk verplicht onderzoek uit. Doordat het grondwater veel dieper ligt dan voorzien moet beroep worden gedaan op een externe firma voor de aanleg van 3 peilputten. De kostprijs bedraagt 3.000€.

Uit: 3.050€ voor een nieuw in te voeren krediet

Het krediet voor de uitvoering van deze werken was enkel in de begroting 2001 opgenomen. Deze opdracht werd in 2001 aan het PIH toegewezen

Werking milieudienst IGEAN

Omdat de subsidie van de provincie Antwerpen is weggevallen stijgt deze kost van 3.200€ naar 3.711€.

Uit: 511€ extra op krediet 879/125-06

Uitvoeren duurzaam bouwen

Voor de isolatiewerken aan het instructiebad van het zwembad is door Jo Dreezen extra krediet gevraagd. Op het krediet 879/723-60 uitvoeren duurzame ontwikkeling was hiervoor ook 20.000€ voorzien. Dit bedrag mag worden geschrapt van dit krediet. De overige 10.000€ moet worden behouden voor de REG projecten stadhuis (verlichting en verwarming)

Uit: min 20.000€ op krediet 879/723-60

 

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10