Advies "groenelementen in de stad"

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op de bevoegdheden die aan de MINA-raad door de milieuconvenant toegekend worden om op eigen initiatief adviezen te verstrekken

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 11 december 2003;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

 

Traditioneel denkt men bij milieubeheer in de stad aan het ecologisch inrichten van parkgebieden, braakliggende terreinen, tuinen, bermen en beekoevers. Dit is en blijft een erg belangrijke opdracht.
Een belangrijke nieuwe uitdaging vormt het integreren van de natuur in dat wat de stad tot stad maakt: de gebouwen.
Er bestaan tal van oplossingen om natuuraspecten te integreren in bouwwerken.

De milieuraad vraagt daarom het stadsbestuur om in bouwconcepten expliciet rekening te houden met de typische vereisten van de stadsfauna en -flora. Door zo de nodige leefruimte te creŽren slagen we erin nog meer “natuur” in de stad te brengen.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur tevens om bij het uitschrijven van studieopdrachten, de ontwerpers de opdracht te geven om maximaal natuurelementen in hun ontwerp te integreren.
Ook bij de beoordeling van projecten dient het stadsbestuur rekening te houden met de waarde van de voorgestelde natuurelementen.

Als niet beperkende lijst van voorbeelden geven we:

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"... HET COLLEGE BESLUIT (in Zitting van 14 juni 2004):

Samenvatting inhoud:

De milieuraad vraagt om bij het ontwerp van gebouwen en andere openbare infrastructuur natuuraspecten te integreren in het concept. Als voorbeeld wordt gedacht aan het toepassen van nestelementen voor vogels, groendaken, waterdoorlatende verhardingen, gevelbeplanting, natuurverbindingsmogelijkheden door een aangepast ontwerp van bruggen en wegen,

Antwoord:

“Er wordt bij het ontwerpen van gebouwen en infrastructuur rekening gehouden met natuuraspecten en ecologische waarden. Bij dergelijke ontwerpen dient evenwel het hoofddoel bewaakt en een evenwicht gezocht om de verwezenlijking budgettair haalbaar te houden. Bvb verwezenlijken van verbindingen als bruggen voor zacht verkeer hebben in eerste instantie als doel het zachte verkeer veiliger te maken en te stimuleren, wat op zich voor het milieu ook meerwaarde vertegenwoordigt. Voor het realiseren van (sociale) woningen, maar ook voor andere projecten, zullen in dit opzicht ook soms keuzes moeten gemaakt worden om enerzijds subsidies te kunnen ontvangen en anderzijds de projecten zelf niet op de helling te zetten door extreem oplopende kosten.” ...

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10