Advies wijziging subsidie REG

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op de bevoegdheden die aan de MINA-raad door de milieuconvenant toegekend worden om op eigen initiatief adviezen te verstrekken;

Gelet op de plannen van het stadsbestuur om in het “subsidiereglement REG” een welstandsgrens in te bouwen door het kadastraal inkomen van de betoelaagbare gebouwen te beperken tot 1.100 EUR;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 11 december 2003,

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

 

De milieuraad kan instemmen met de plannen van het stadsbestuur om de beschikbare middelen voor REG-subsidies voor te behouden voor gebouwen waarvoor de subsidie een belangrijke stimulans is voor het uitvoeren van de werken: de oudere woningen uit de lagere woningcategorieën.

Bij het totstandkomen van dit advies werd de subsidie voor zonneboilers niet behandeld, en de toekenningsvoorwaarden voor subsidie vallen dus buiten het bereik van dit advies.

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 05/07/2004 werd volgende reactie van het stadsbestuur ontvangen:

"Samenvatting inhoud:
De milieuraad gaat akkoord met het principe dat de subsidies vooral moeten dienen voor aanpassingen aan oudere en/of kleinere woningen.

Antwoord:
Op 27 januari 2004 heeft de gemeenteraad het subsidiereglement REG aangepast. De subsidiebedragen voor woningen met een niet geïndexeerd kadastraal inkomen hoger dan 1.100 EUR worden gehalveerd."

 

Meer info:

Milieu - Subsidiereglement Rationeel Energiegebruik (REG) – Wijziging

De gemeenteraad van Mortsel,

Gelet op het subsidiereglement rationeel energiegebruik van 26 maart 2002;

Gelet op het gemeentelijk milieubeleidsplan 2000-2004, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2000;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ tussen Mortsel en het Vlaamse gewest; dat in de cluster energie voorzien wordt dat rationeel energiegebruik en het gebruik van alternatieve energiebronnen bij de doelgroep huishoudens moet worden aangemoedigd;

Gelet op de subsidiereglementen ‘Gevelverfraaiing’ en ‘Het functioneel verbeteren van de woning’, hierna genoemd woonsubsidies, die werden goed gekeurd in de gemeenteraad op 16 december 2003;

Overwegende dat de uitstoot van broeikasgassen moet beperkt worden; dat het stadsbestuur in dit kader de toepassing van REG dient aan te moedigen; dat het aangewezen is om vooral de toepassing van REG bij bestaande woningen en de toepassing van alternatieve energiebronnen bij nieuwbouw aan te moedigen;

Overwegende dat de door het stadsbestuur gesubsidieerde maatregelen sinds 1 januari 2003 onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal aftrekbaar zijn;

Overwegende dat de distributienetbeheerders voor gas en elektriciteit, verenigd in GEDIS, vanaf 1 juli 2003 eveneens een subsidie toekennen voor de door het stadsbestuur gesubsidieerde maatregelen;

Overwegende dat een afstemming tussen de reglementering van de stad, de reglementering van GEDIS en de voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid noodzakelijk is om de burger op een duidelijke en vlotte manier te kunnen informeren en begeleiden;

Overwegende dat in stad Mortsel vanaf 1 januari 2004 de woonsubsidies van toepassing zijn, dat overlappingen met de woonsubsidies vermeden moeten worden en dat er moet gestreefd worden naar éénvormigheid;

Gelet op het advies van de milieuadviesraad van 11 december 2003;

Gelet op de besprekingen in de gezamenlijke raadscommissie van 20 januari 2004;

Gelet op art.117 van de nieuwe gemeentewet;

BESLUIT IN OPENBARE ZITTING (van 27 januari 2004) :

Goedkeuring te hechten aan een aangepast subsidiereglement op rationeel energiegebruik .


Subsidiereglement Rationeel Energiegebruik (REG)

Art.1: Definities

Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden of doorgaande muren omsloten ruimte vormt.

Bestaand gebouw: een gebouw waarvoor een geldige bouw- of stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor 1 januari 2001.

Nieuw gebouw: een gebouw waarvoor een geldige bouw- of stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 januari 2001.

Kadastraal inkomen: het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het eigendom waarvan het gebouw deel uitmaakt.

Art.2: Te betoelagen werken

Binnen de daartoe op de goedgekeurde begroting voorziene kredieten zal het stadsbestuur een subsidie verlenen voor de uitvoering van volgende werken:

Bij bestaande gebouwen:

 • Het vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing met k-waarde van max.1.3 W/m².K: 10% van de gefactureerde kosten met een maximum van 150 EUR per gebouw
 • Het vervangen van een verwarmingsketel op aardgas of stookolie met een leeftijd van 20 jaar of meer door een nieuwe hoogrendementsketel op aardgas met HR+ label of HR TOP label: 15% van de gefactureerde kosten met een maximum van 200 EUR per gebouw. De subsidie voor de vervanging van een oude verwarmingsketel op stookolie door een hoogrendementsketel op aardgas, wordt enkel toegekend nadat de stookolietank op de daartoe wettelijk voorziene wijze buiten gebruik is gesteld. De aanvrager moet hiertoe de nodige stukken kunnen voorleggen.
 • Het vervangen van een oude verwarmingsketel op stookolie met een leeftijd van 20 jaar of meer door een hoogrendementsketel op stookolie met OPTIMAZ-label: 15% van de gefactureerde kosten met een maximum van 175 EUR per gebouw. De subsidie wordt enkel toegekend indien de aanvrager kan aantonen dat de stookolietank voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van de milieuwetgeving. De aanvrager moet hiertoe de nodige stukken kunnen voorleggen
 • Het plaatsen van minstens 25m² dakisolatie. Het geïsoleerde dak haalt een k-waarde van max. 0.30 W/m².K.: 20% van de gefactureerde kosten met een maximum van 250 EUR per gebouw. Er zal, ter informatie, een lijst ter beschikking worden gesteld hoeveel cm isolatiemateriaal hiervoor nodig is (voor de meest courant gebruikt materialen).
 • Het plaatsen van een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water: 250 EUR per gebouw. De subsidie wordt enkel toegekend nadat de aanvrager heeft aangetoond dat hij de premie van de energie-intercommunale IMEA/IGAO voor de plaatsing van een zonneboiler heeft verkregen.

Bij nieuwe gebouwen:

 • Het plaatsen van een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water: 250 EUR per gebouw
  De subsidie wordt enkel toegekend nadat de aanvrager heeft aangetoond dat hij de premie van de energie-intercommunale IMEA/IGAO voor de plaatsing van een zonneboiler heeft verkregen

De werken moeten uitgevoerd worden in een gebouw:

 • dat gelegen is in Mortsel, én
 • dat permanent bewoonbaar is, én
 • dat geplaatst is met de nodige stedenbouwkundige vergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften

Art.3: Voorwaarden

De gesubsidieerde werken moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.

De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.

De toelage voor het vervangen van enkel glas door hoogrendementsglas met een k-waarde van maximaal 1.3 W/m².K is niet cumuleerbaar met de subsidies voorzien in het stedelijk subsidiereglement rond het functioneel verbeteren van de woning van 16 december 2003.

Er kunnen enkel subsidies worden uitbetaald voor werken uitgevoerd na 26 maart 2002.

Enkel voor zonneboilers kan iedereen die in het verleden de IMEA / IGAO-premie of de Gedis-premie voor de plaatsing van een zonneboiler heeft verkregen aanspraak maken op de stedelijke subsidie van 250 EUR.

Voor gebouwen met een kadastraal inkomen hoger dan 1.100 euro worden de in art.2 vermelde subsidiebedragen verminderd met 50%.

Art.4: Aanvrager

De subsidie wordt enkel toegekend aan de eigenaar van het gebouw, mits het om een natuurlijke persoon gaat.
De subsidie wordt niet toegekend aan rechtspersonen, ook al zijn die eigenaar van het gebouw.

Art.5: Aanvraagprocedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig ingevuld aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het stadsbestuur van Mortsel.

De aanvrager ontvangt een gedagtekend ontvangstbewijs en wordt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de aanvraag.

Nadat het aanvraagdossier is goedgekeurd kan met de uitvoering van de gesubsidieerde werken worden gestart.

De subsidie wordt pas uitbetaald na uitvoering van de goedgekeurde werken, voorlegging van facturen en controle ter plaatse. Bestelbons, leveringsbons of kasticketten worden niet als aankoopbewijs aanvaard.
Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen subsidie worden uitbetaald.

Het is de aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

De subsidie kan slechts éénmaal per gebouw worden toegekend.

Door het indienen van de aanvraag geeft de aanvrager de toelating aan een bevoegde gemeentelijke ambtenaar om de toepassing van dit reglement ter plaatse te komen controleren .

Art 6 Overgangsregeling

Dit reglement, als wijziging van het subsidiereglement rationeel energiegebruik van 26 maart 2002, zal ingaan vanaf 15 maart 2004. Dit wil zeggen dat enkel de aanvraagdossiers die ingediend worden vóór 15 maart 2004, vallen onder het subsidiereglement rationeel energiegebruik van 26 maart 2002. Dossiers ingediend vanaf 15 maart 2004 moeten voldoen aan de voorwaarden van dit reglement.

Art.7 Opheffingsbepaling

Het subsidiereglement rationeel energiegebruik van 26 maart 2002 wordt met ingang van 15 maart 2004 opgeheven.

Art.8 Uitvoering

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10