Advies milieujaarplan 2004

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het ontwerp milieujaarplan 2004,
Gelet op de beslissing van de milieuraad van 11 maart 2004;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst globaal goedkeuring te geven aan het voorgelegde ontwerp milieujaarplan 2004.

In de milieuraad werden vraagtekens geplaatst bij het betalend maken van het recyclagepark. Aan dit punt wenst de milieuraad, van zodra een concreet voorstel beschikbaar is, een vergadering te wijden zodat dit punt goed uitgediept kan worden.

In het milieujaarplan werd de milieuraad in verband gebracht met een “adviesgroep mobiliteit” en “opmaak mobiliteitsplan”.

Mogen we opmerken dat het van 2 december 1998 geleden is dat de milieuraad een uitnodiging heeft ontvangen voor de (eerste en enige) vergadering van de “adviesgroep mobiliteitsplan”.

Het is te betreuren dat voor 2004 geen nieuwe stappen ondernomen zijn rond de recreatieve fietsinitiatieven die in 2003 een start kenden.

Mogelijk kan in 2004 gewerkt worden aan een initiatief voor de volgende “ Nacht van de duisternis”, welke zal doorgaan op 18 maart 2005.

In het milieujaarplan kan ook een plaats voorzien worden voor de “tankslag” (actie om oude stookolietanks op te ruimen), die door de milieuraad ingericht wordt.

..."

Gevolg Stadsbestuur:

Op 05/07/2004 werd volgende reactie van het stadsbestuur ontvangen:

"Samenvatting inhoud:
Gunstig advies. De milieuraad zet vraagtekens bij het project om de toegang van het recyclagepark betalend te maken en betreurt het feit dat de projecten van de milieuraad rond de tankslag, de fiets- en wandelroute en de nacht van de duisternis, niet in het milieujaarprogramma vermeld worden.

Antwoord:
Het milieujaarprogramma 2004 werd in zitting van 27 april 2004 door de gemeenteraad goedgekeurd. Het project rond de eventuele tarifering op het recyclagepark zal nog afzonderlijk aan de milieuraad en de gemeenteraad worden voorgelegd. De activiteiten van de milieuadviesraad zijn in het jaarverslag van de milieuadviesraad bij het milieujaarprogramma gevoegd en goedgekeurd door de gemeenteraad."

 

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10