Advies verlenging looptijd milieubeleidsplan tot 2007

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op voorstel van het stadsbestuur om het milieubeleidsplan Mortsel opnieuw vast te stellen en te verlengen tot 2007,

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 14 oktober 2004;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Binnen de milieuraad is er geen bezwaar tegen de gevolgde procedure en daarom wordt dit voorstel gemeenteraadsbesluit gunstig geadviseerd.

Gedaan te Mortsel op 14 oktober 2004

... "

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen besluit in zitting van 8 maart 2005:

"...

Samenvatting inhoud: Gunstig advies.

Antwoord: De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2004 het milieubeleidsplan ongewijzigd terug vastgesteld en eenmalig verlengd tot 31/12/2007.

..."

Meer info:

Milieubeleidsplan Mortsel: opnieuw vaststellen en verlengen

Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 15 april 1995, inzonderheid Art. 2.2.21, §1 dat stelt dat het gemeentelijk milieubeleidsplan op niveau van de gemeente nadere uitwerking geeft aan het gewestelijk milieubeleidsplan en het provinciaal milieubeleidsplan, dat binnen de perken van de gemeentelijk bevoegdheden het gemeentelijk milieubeleidsplan het gewestelijk en het provinciaal milieubeleidsplan kan aanvullen en dat het gemeentelijk milieubeleidsplan niet mag afwijken van de bindende bepalingen van het gewestelijk milieubeleidsplan en het provinciaal milieubeleidsplan;

Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 15 april 1995, inzonderheid Art. 2.2.21, §3 dat stelt dat uiterlijk een jaar na het van kracht worden van een nieuw provinciaal milieubeleidsplan of, bij ontstentenis hiervan, gewestelijk milieubeleidsplan, het bestaande gemeentelijk milieubeleidsplan herzien wordt of een nieuw gemeentelijk milieubeleidsplan wordt vastgesteld;

Gelet op de vaststelling van het gewestelijk milieubeleidsplan 'MINA-plan 3' op 19 september 2003;

Gelet op de vaststelling van het provinciaal milieubeleidsplan op 27 november 2003;

Overwegende dat het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in opdracht van het gemeentebestuur de inhoud van het bestaande gemeentelijke milieubeleidsplan toetste op tegenstrijdigheden met het MINA-plan 3 en het Provinciaal Milieubeleidsplan 2003-2007 en dat het Provinciaal Instituut voor Hygiëne geen tegenstrijdigheden heeft vastgesteld tussen het gemeentelijke milieubeleidsplan en de milieubeleidsplannen van de twee hogere overheden;

Overwegende dat het Gemeentelijk Milieubeleidsplan Mortsel 2000 – 2004 afloopt op 31 december 2004; dat dit beleidsplan nog steeds overeenstemt met de beleidslijnen van de huidige beleidsmakers; dat dit beleidsplan nog beleidslijnen en acties omvat die nog niet volledig zijn uitgevoerd; dat daarom een verlenging van de looptijd van dit beleidsplan tot het einde van deze legislatuur is aangewezen; dat het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan ongeveer 1 jaar in beslag neemt en dat de continuďteit voorzien in het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid moet behouden blijven;

Overwegende dat het provinciaal en gewestelijk milieubeleidsplan beide van kracht zijn tot 31 december 2007; dat het aangewezen is dat het gemeentelijk milieubeleidsplan op het zelfde moment afloopt en vernieuwd wordt;

Gelet op het … advies van de milieuadviesraad;

Besluit

Art.1. Na herziening werden er geen tegenstrijdigheden vastgesteld tussen het Gemeentelijk Milieubeleidsplan Mortsel 2000–2004, het MINA-plan 3 en het Provinciaal Milieubeleidsplan 2003 – 2007.

Art.2. Het Gemeentelijk Milieubeleidsplan Mortsel 2000 – 2004 wordt hierbij opnieuw en zonder wijzigingen vastgesteld en eenmalig verlengd voor een periode eindigend op 31/12/2007.

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om in te stemmen met de voorgestelde verlenging van het bestaande milieubeleidsplan.

De voorgestelde verlenging laat echter niet toe om wijzigingen aan te brengen aan het plan. Indien verlengingen noodzakelijk geacht worden, dient de stad een gans nieuw plan op te stellen.

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10