Advies subsidiereglement herbruikbare luiers

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op voorstel subsidiereglement herbruikbare luiers,

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 13 januari 2005;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad geeft globaal een gunstig advies aan het voorstel subsidiereglement herbruikbare luiers.

Bij het bespreken van het begrotingsvoorstel heeft de milieuraad volgende bemerkingen gemaakt:

... "

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen besluit in zitting van 8 maart 2005:

"...

Samenvatting inhoud:

Gunstig advies.

De milieuadviesraad vraagt om de administratieve lasten tot het minimum te beperken (geen kopie van het geboorteattest bijvoegen)

Antwoord:

De gemeenteraad heeft het subsidiereglement herbruikbare luiers op 22/2/05 goedgekeurd.

De aanvrager moet enkel een premiebon invullen en een kopie van de factuur of kasticket bezorgen

..."

Meer info:

Subsidiereglement herbruikbare luiers

Overwegende dat uit studies van OVAM blijkt dat een kind tijdens de luierperiode meer dan 1 ton wegwerpluiers (=restafval) produceert; dat ongeveer 8.5 gewichtpercent van het Vlaamse restafval uit wegwerpluiers bestaat; dat het ontstaan van dit afval kan vermeden worden door het gebruik van herbruikbare luiers aan te moedigen; dat de ophaling en verwerking van 1 ton wegwerpluiers (=restafval) het stadsbestuur ongeveer 180 euro kost;

Overwegende dat afvalpreventie moet gestimuleerd worden om de hoeveelheid restafval te verminderen;

Overwegende dat afvalpreventie een actiepunt is in de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ tussen het Vlaamse gewest en stad Mortsel;

Overwegende dat het OVAM-Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 het gebruik van herbruikbare luiers wil stimuleren o.m. door subsidiereglementen van lokale besturen (actie 27 afvalpreventie);

Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een start pakket voor herbruikbare luiers een aantal mensen afschrikt; dat een aankoopsubsidie voor herbruikbare luiers meer mensen kan aanzetten tot het gebruik van herbruikbare luiers;

Overwegende dat in de begroting 2005 op het krediet 8799 332 02 een bedrag van 2.000 euro is voorzien om de aankoop van herbruikbare luiers te subsidiŽren;

Gelet op het gunstig advies van de milieuadviesraad;

Besluit

Art.1 : Definities

Herbruikbare luier: een meermaals wasbare luier in katoen of een ander gelijkwaardig materiaal, een overbroekje uit een dampdoorlatend maar waterdicht materiaal, eventueel een inlegpapier of nachtinleg.

Art.2 :

Vanaf 1 februari 2005 verleent het stadsbestuur een subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers. De subsidie bedraagt de helft van de aankoopprijs met een maximum van 75 euro.

De subsidie wordt aangevraagd door de moeder, vader of wettelijke voogd van het kind.

Bij de subsidieaanvraag wordt een kopie van de geboorteakte en een kopie van het aankoopbewijs (kasticket of factuur) van de herbruikbare luiers gevoegd.

Per kind, ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters van Mortsel, kan eenmaal een subsidie worden aangevraagd. De subsidie wordt aangevraagd voor de tweede verjaardag van het kind.

Art.3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10