Advies ontwerp milieujaarplan 2005

Advies Milieu Advies Raad:

“…
De milieuraad geeft globaal goedkeuring aan het voorgelegde ontwerp milieujaarplan 2005.

Volgende opmerkingen werden echter toch gegeven:

In samenspraak met Natuurpunt - werkgroep Koude Beekvallei werden volgende opmerkingen geformuleerd:

Gevolg stadsbestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 november 2005 volgend gevolg gegeven:

"...Samenvatting inhoud:

Antwoord:

De gemeenteraad heeft op 22 maart 2005 het milieu milieujaarprogramma 2005 vastgesteld.

Bewegwijzering wandel- en fietsroutes:

De bewegwijzering dient in zijn geheel bekeken, eenvormigheid van aanpak is daarbij aangewezen. Wat betreft de recreatieve fiets- en wandelroute(s), anders dan de provinciale, is het de intentie dit in samenspraak met de dienst cultuur aan te pakken. Waarbij door ruimtelijke evoluties als bvb het openstellen van Fort 4, ook mogelijks nieuwe trajecten dienen gevolgd (John Juchempad). Dit werd eerder ook zo meegedeeld in de milieuraad.

Uitvoering GNOP:

De uitvoering van het GNOP voor de vallei van de Koude Beek is verder gezet (ecologisch herinchtingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad, er is overleg geweest met de eigenaars van de gronden tussen de spoorweg en het RWZI, de plantenbank in park Savelkoul is deels heringericht).

Nacht van de duisternis:

Het college van burgemeester en schepenen liet eerder al weten dat Mortsel niet meer aan het project ‘Nacht van de duisternis’ deelneemt. Met de gemeentebesturen van het kanton Kontich, waarvan Mortsel deel uitmaakt, kon niet tot een overeenkomst worden gekomen voor de uitvoering van een uniform project.

Biobrandstoffen:

 Bij elk verbouwing en nieuwbouw van stedelijke gebouwen nemen REG en gebruik van hernieuwbare energie een belangrijke plaats in. Waar mogelijk zal het gebruik van biobrandstoffen en biomassa onderzocht worden.

..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10