Advies concept "park Oude God"

Advies Milieu Advies Raad:

“…
Gelet op de vraag van het stadsbestuur om advies te geven over het concept stedenbouwkundig project “Oude God”.

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 14 april 2005;

 

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

 

De milieuraad is tevreden dat het stadsbestuur werkt aan de ontwikkeling van een ruimtelijke visie. Maar het ruimtelijk structuurplan Mortsel dient wel de basis te vormen voor het ruimtelijk beleid. Daarom is het niet opportuun om nu reeds beslissingen te nemen die vooruitlopen op het beleid dat in het ruimtelijk structuurplan Mortsel voorgesteld wordt. Er is immers nog geen openbaar onderzoek gebeurd. Zulke handelswijze getuigt niet van veel respect voor het ruimtelijk structuurplan Mortsel als belangrijkste ruimtelijk beleidsdocument noch voor de burger.

De milieuraad is van oordeel dat het stadsbestuur eerst en vooral een conforme woonbehoeftestudie dient uit te voeren zodat de stad op een gemotiveerde wijze kan beslissen of er nood is aan het aansnijden van de bestaande open ruimtes ťn aan welke type woning er nood is. Voor het project “stadstuin” ontbreekt deze vorm van motivering..

De milieuraad wenst dat voordat men overgaat tot het aansnijden van de bestaande open ruimte, het stadsbestuur eerst dient te streven naar een maximale benutting van de restpercelen in de bestaande woonwijken. Aangepaste verkavelingvoorschriften en fiscale stimuli kunnen hierbij helpen.

De milieuraad apprecieert het dat in het plan semi-openbaar (niet toegankelijk) groen zoals de huidige sportaccommodatie voor iedereen toegankelijk zal worden.
Het algemeen belang is gediend met een aangenaam parkgebied.
Ook de verbeterde toegang tot de zone via de Edegemsestraat is een pluspunt in het ontwerp.

Door het schoolproject te integreren in het parkgebied krijgt de geplande scholencampus een meerwaarde. Het is positief: kinderen kunnen opgroeien in een “groene” omgeving. De dimensionering van het schoolproject dient wel bekeken te worden.
Het “campus”-principe van het scholenproject zorgt voor een concentratie van de leerlingen wat de efficiŽntie vergroot, maar veroorzaakt ook een concentratie van verkeer, met de daarbij horende overlast. Het belangrijke sociale weefsel in de wijken dat rond de scholen ontstaat, gaat ook verloren bij de keuze voor een centrale scholencampus.
Ondanks dat de geplande kinderopvang en het scholencomplex in het project op wandelafstand van elkaar liggen, bestaat toch de vrees dat dit extra autoverkeer tussen beide locaties zal veroorzaken.

De milieuraad wenst dat de bestaande open ruimte maximaal bewaard blijft. Daarom dient de bebouwde oppervlakte zo klein mogelijk te zijn en bovendien zo efficiŽnt mogelijk benut te worden. De ingenomen bebouwde oppervlakte dient gecompenseerd te worden door evenwaardige open ruimten duurzaam te vrijwaren in de stad.

De open ruimtes van het parkgebied moeten zichtbaar zijn door ze van ruime ťn uitnodigende toegangswegen te voorzien. Deze toegangspoorten mogen niet gedomineerd worden door hoogbouw die de zichtbaarheid van het achterliggende gebied belemmert.
Er wordt vooral aanstoot genomen aan de massieve bouwvolumes aan de Edmond Thieffrylaan (verbinding naar park Edmond Thieffrylaan). De sportschuur dient daarom ook geÔntegreerd te worden onder het nieuwe scholencomplex.
De patiowoningen aan de Edmond Thieffrylaan horen niet thuis op deze plaats.
De vraag stelt zich ook of het hoge appartementsgebouw in het park (achter huidige gemeenteschool) wel op deze plaats hoort te staan. Dergelijke gebouwen dienen eerder aan de rand van de zone gesitueerd te worden.

In de plannen van het stadsbestuur wordt steeds vaker gesproken over “afwerking van woonblokken”, om lelijke stadsgezichten te camoufleren. Hiermee bedoelt de stad meestal “bebouwing”. De milieuraad wenst het stadsbestuur erop attent te maken dat men ook kan “afwerken” met groenschermen en hoogstammige bomen – een oplossing die toch wel erg voor de hand liggend is voor een parkgebied.

Het nieuwe voetbalveld in het parkgebied is dominant aanwezig. Er wordt afgevraagd of het niet beter is het gebied op te delen in een zone voor sport en een zone voor zachtere recreatie. Ook vraagt men zich af of het “trapveld” wel noodzakelijke wedstrijdafmetingen moet hebben (het zal toch niet voor competitie gebruikt worden). Een kleiner voetbalveld maakt ruimte vrij voor andere sportinfrastructuur (volley, basket, …) die de scholen kunnen benutten.

De milieuraad wenst dat de wandelpromenade tussen de Antwerpsestraat en Edegemsestraat een gebied voor voetgangers wordt ťn dat ze niet gebruikt gaat worden als “autopromenade”.

Over de mogelijke impact van het project (door de bebouwing, de regenwaterbuffering en -infiltratie) op de grondwaterhuishouding werd geen informatie gevonden. Deze ingrepen kunnen de grondwaterstand ernstig beÔnvloeden.
Mogen we opmerken dat de geplande buffering van 5000 m≥ in de 3 vijvers en bijhorende grachten (opp. geschat 3750 m≤ - niveauverschillen van minimum 1.30 meter) niet evident is: het niveau van de vijvers kan in praktijk niet zo sterk variŽren zodat er waarschijnlijk een grotere wateroppervlakte dan voorzien op de tekeningen nodig is. De milieuraad schat dat minstens een kwart van de parkoppervlakte benut zal moeten worden voor de regenwateropvang.

…“

Gevolg stadsbestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 november 2005 volgend gevolg gegeven:

Samenvatting inhoud:

Algemeen

De milieuadviesraad vraagt eerst de uitvoering van een conforme woonbehoefte studie om op een gemotiveerde basis te beslissen of de voorziene bebouwing noodzakelijk is
De milieuadviesraad stelt dat het stadsbestuur eerst en vooral de nodige maatregelen moet treffen om eerst alle open bouwpercelen in de bestaande woonwijken te bebouwen alvorens de schaarse open ruimte aan te snijden.
De milieuadviesraad stelt dat deze projecten pas kunnen opgemaakt worden na de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan Mortsel

Stadsplein

De milieuadviesraad is tegen bebouwing van de huidige parking langs de fortvijver en pleit voor het behoud van deze gratis parkeerplaatsen bij het station (aanmoedigen gebruik openbaar vervoer).
Er wordt meer groenvoorziening binnen het project gevraagd.

Park Oude God

De milieuadviesraad is voor het maximaal behoud van de open ruimte.
Er wordt vooral aanstoot genomen aan de massieve bouwvolumes aan de Edmond Thieffrylaan.De sportschuur dient geÔntegreerd te worden in het nieuwe scholencomplex.
De patiowoningen aan de Edmond Thieffrylaan en het hoge appartementsgebouw in het park (achter huidige gemeenteschool) horen niet thuis op deze plaats.
De milieuadviesraad vraagt zich af of het “trapveld” wel noodzakelijke wedstrijdafmetingen moet hebben (het zal toch niet voor competitie gebruikt worden). Een kleiner voetbalveld maakt ruimte vrij voor andere sportinfrastructuur (volley, basket, …) die de scholen kunnen benutten.
De milieuraad wenst dat de wandelpromenade tussen de Antwerpsestraat en Edegemsestraat een gebied voor voetgangers wordt ťn dat ze niet gebruikt gaat worden als “autopromenade”.

Antwoord:

De procedures inzake Stadsplein en Oude God worden – na het opstarten van een Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester - in het kader van de opmaak van het ruimtelijk structuurplan Mortsel en ruimtelijke uitvoeringsplannen op de geŽigende wijze behandeld. Voorafgaand aan de officiŽle inspraakperiodes werd een tentoonstelling georganiseerd, informatie verspreid en ingewonnen, en een overlegstructuur bijeengeroepen. De Gecoro volgt deze evolutie op de voet, alsmede het inspraakproces van ruimtelijk structuurplan Mortsel. Elementen die stappen naar de toekomst noodzakelijk maakten waren de heraanleg hoofdas met verlengde tramlijnen, de daardoor acuter wordende situatie inzake parkeren in het centrumgebied, en het aanpakken van zones met een beperkte ruimtelijke kwaliteit.

Met betrekking tot het parkeren en meer bepaald het gratis parkeren bij het station : dit wordt bekeken in het kader van haalbaarheidsstudie en parkeerbehoefte studie. Element is daarbij de mogelijke ontdubbeling van station Oude God (voor stoptreinen).
Verder is het zo dat ook in een recente publicatie van BTTB gesteld wordt dat bij – met openbaar vervoer, fiets, te voet - goed bereikbare stations de nood aan (gratis) parking moeilijk kan aangetoond worden. Het bevorderen van gratis parkeren voor openbaar vervoer gebruik in stadskernen kan ook gezien worden als een bevorderen van automobiliteit naar stations toe, i.p.v. het stimuleren van het gebruik van daar voldoende beschikbaar aanbod van openbaar vervoer en goede fietsinfrastructuur.   ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10