Advies ontwerp "stadsplein"

Advies Milieu Advies Raad:

“…
 

Gelet op de vraag van het stadsbestuur om advies te geven over het concept stedenbouwkundig project “stadsplein”.

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 14 april 2005;

 

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

 

De milieuraad is tevreden dat het stadsbestuur werkt aan de ontwikkeling van een ruimtelijke visie. Maar het ruimtelijk structuurplan Mortsel dient wel de basis te vormen voor het ruimtelijk beleid. Daarom is het niet opportuun om nu reeds beslissingen te nemen die vooruitlopen op het beleid dat in het ruimtelijk structuurplan Mortsel voorgesteld wordt. Er is immers nog geen openbaar onderzoek gebeurd. Zulke handelswijze getuigt niet van veel respect voor het ruimtelijk structuurplan Mortsel als belangrijkste ruimtelijk beleidsdocument noch voor de burger.

De milieuraad is van oordeel dat het stadsbestuur eerst en vooral een conforme woonbehoeftestudie dient uit te voeren zodat de stad op een gemotiveerde wijze kan beslissen of er nood is aan het aansnijden van de bestaande open ruimtes ťn aan welke type woning er nood is. Voor het project “stadsplein” ontbreekt deze vorm van motivering..

De idee om het huidige tweeledige plein voor het stadhuis te verenigen tot een samenhangende ruimte wordt als positief aanzien. Het idee achter het voorgestelde project kan voor het deel “stadsplein” als redelijk positief beoordeeld worden.
Over de aanwezigheid van doorgaand verkeer (zowel auto’s als openbaar vervoer) dwars door het plein was minder enthousiasme.

De aanwezigheid van gratis parkeermogelijkheden nabij het station wordt essentieel geacht om het bestaan van het station Mortsel Oude God ťn zijn goede treinbediening veilig te stellen. De reizigers van in en buiten onze stad die door deze parking aangetrokken worden (pendelaars, individuele- en groepen reizigers) vormen een belangrijke ‘massa’ die de leefbaarheid van dit station ondersteunen. Betalend parkeren zal deze reizigers afleiden naar andere opstapplaatsen.
Bovendien stelt de vraag zich of een betalende parking wel voldoende ruime openingstijden zal hebben om alle treinreizigers te bedienen tegen een betaalbaar tarief.
Deze gratis parking op de buitenglacis wordt ook intensief gebruikt bij festiviteiten op fort 4.

De aanwezigheid van groen in het ontwerp wordt als onvoldoende ingeschat. Waarom kan een deel van de geplande bebouwing op het plein voor het stadhuis niet vervangen worden door een ‘groenere’ invulling zodat het ganse plein een rustiger, natuurlijker en aangenamer karakter krijgt.

Aan de buitenglacis van fort 4 mag niet geraakt worden. De geplande hoogbouw op de parking achter het stadhuis zal nooit de goedkeuring van de milieuraad kunnen wegdragen. De milieuraad wenst dat het vrij uitzicht op dit monument en omgekeerd behouden blijft.

…“

Gevolg stadsbestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 november 2005 volgend gevolg gegeven:

Samenvatting inhoud:

Algemeen

De milieuadviesraad vraagt eerst de uitvoering van een conforme woonbehoefte studie om op een gemotiveerde basis te beslissen of de voorziene bebouwing noodzakelijk is
De milieuadviesraad stelt dat het stadsbestuur eerst en vooral de nodige maatregelen moet treffen om eerst alle open bouwpercelen in de bestaande woonwijken te bebouwen alvorens de schaarse open ruimte aan te snijden.
De milieuadviesraad stelt dat deze projecten pas kunnen opgemaakt worden na de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan Mortsel

Stadsplein

De milieuadviesraad is tegen bebouwing van de huidige parking langs de fortvijver en pleit voor het behoud van deze gratis parkeerplaatsen bij het station (aanmoedigen gebruik openbaar vervoer).
Er wordt meer groenvoorziening binnen het project gevraagd.

Park Oude God

De milieuadviesraad is voor het maximaal behoud van de open ruimte.
Er wordt vooral aanstoot genomen aan de massieve bouwvolumes aan de Edmond Thieffrylaan.De sportschuur dient geÔntegreerd te worden in het nieuwe scholencomplex.
De patiowoningen aan de Edmond Thieffrylaan en het hoge appartementsgebouw in het park (achter huidige gemeenteschool) horen niet thuis op deze plaats.
De milieuadviesraad vraagt zich af of het “trapveld” wel noodzakelijke wedstrijdafmetingen moet hebben (het zal toch niet voor competitie gebruikt worden). Een kleiner voetbalveld maakt ruimte vrij voor andere sportinfrastructuur (volley, basket, …) die de scholen kunnen benutten.
De milieuraad wenst dat de wandelpromenade tussen de Antwerpsestraat en Edegemsestraat een gebied voor voetgangers wordt ťn dat ze niet gebruikt gaat worden als “autopromenade”.

Antwoord:

De procedures inzake Stadsplein en Oude God worden – na het opstarten van een Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester - in het kader van de opmaak van het ruimtelijk structuurplan Mortsel en ruimtelijke uitvoeringsplannen op de geŽigende wijze behandeld. Voorafgaand aan de officiŽle inspraakperiodes werd een tentoonstelling georganiseerd, informatie verspreid en ingewonnen, en een overlegstructuur bijeengeroepen. De Gecoro volgt deze evolutie op de voet, alsmede het inspraakproces van ruimtelijk structuurplan Mortsel. Elementen die stappen naar de toekomst noodzakelijk maakten waren de heraanleg hoofdas met verlengde tramlijnen, de daardoor acuter wordende situatie inzake parkeren in het centrumgebied, en het aanpakken van zones met een beperkte ruimtelijke kwaliteit.

Met betrekking tot het parkeren en meer bepaald het gratis parkeren bij het station : dit wordt bekeken in het kader van haalbaarheidsstudie en parkeerbehoefte studie. Element is daarbij de mogelijke ontdubbeling van station Oude God (voor stoptreinen).
Verder is het zo dat ook in een recente publicatie van BTTB gesteld wordt dat bij – met openbaar vervoer, fiets, te voet - goed bereikbare stations de nood aan (gratis) parking moeilijk kan aangetoond worden. Het bevorderen van gratis parkeren voor openbaar vervoer gebruik in stadskernen kan ook gezien worden als een bevorderen van automobiliteit naar stations toe, i.p.v. het stimuleren van het gebruik van daar voldoende beschikbaar aanbod van openbaar vervoer en goede fietsinfrastructuur.   ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10