Overdracht rioolbeheer aan RI-ANT

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op de presentatie van Erik Mertens over de samenwerking van de stad Mortsel met RI-ANT

Gelet op de vraag van het stadsbestuur om goedkeuring te geven aan de overdracht van het rioolbeheer aan RI-ANT.

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 9 juni 2005;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

 

De milieuraad geeft advies over de overdracht van het rioolbeheer aan RI-ANT op basis van bovenvermelde presentatie, niet op basis van de contracttekst die niet tijdig beschikbaar was.

De overdracht van het rioolbeheer aan RI-ANT lijkt een evenwichtige en goed doordachte constructie die alle aspecten van het waterbeleid verenigen.
Door de doorgedreven integratie moeten een coherenter beleid en de daarmee samenhangende kostenbesparingen mogelijk zijn.
In de ganse operatie is het belangrijk dat de infrastructuur eigendom blijft van de stad.

De milieuraad beoordeelt de vaste inkomsten van RI-ANT om de broodnodige werken aan de riolering uit te voeren (o.a. uitvoering TRP Koude Beek, aanpassen overstorten, afkoppelen drainagegracht, aanleg gescheiden stelsels en bufferbekkens) als een positief gegeven. Hierdoor kunnen deze werken uitgevoerd worden zonder dat begrotingstechnische redenen de werken belemmeren of vertragen.

De geplande invoering van een gemeentelijke rioleringsbijdrage via de waterfactuur kon geen onvoorwaardelijke goedkeuring krijgen van de milieuraad.
De milieuraad is zeker niet tegen het principe 'de vervuiler betaalt' conform het decreet integraal waterbeleid.
Tot op heden werden de werken aan de gemeentelijk riolering gefinancierd uit de algemene middelen. Deze vorm van belasting is een sociale belasting omdat elke burger hiertoe bijdraagt in functie van zijn draagkracht.
De milieuraad is van oordeel dat:

Gedaan te Mortsel op 9 juni 2005,

..."

Gevolg stadsbestuur:

Meer info:

  Doelgroep
Burgers Bedrijven
Aanslagvoet 2005: 7,00% opcentiemen 29,50 euro/kWh drijfkracht
Inkomsten 2004: 6.841.684 euro 873.348 euro
Inkomsten Ri-Ant 2006: 350.000 euro 350.000 euro
Theoretische belasting voor
gelijke fiscale druk t.o.v. 2005:
6,64% opcentiemen 17,68 euro/kWh drijfkracht

[Adviezen]

laatste wijziging:06/08/19