Ecologische inrichting van de Koude Beek

Advies Milieu Advies Raad:

"...

De milieuraad geeft zonder opmerkingen gunstig advies aan het voorgelegde voorstel

Gedaan te Mortsel op 8 september 2005,

..."

Gevolg stadsbestuur:

"...
Samenvatting inhoud:

Gunstig advies

Antwoord:

De gemeenteraad heeft dit project op 13 september 2005 unaniem goedgekeurd.       ..."

Meer info:

Voorstelling

De provinciale dienst waterbeleid heeft in samenwerking met de technische diensten van Borsbeek en Mortsel en Natuurpunt de tweede fase van de ecologische inrichting van de Koude Beek uitgewerkt.
De werken worden opgevolgd en betaald door de provinciale dienst waterbeleid, beheerder van de Koude Beek. Zij zorgen ook voor de nodige (bouw)vergunningen.
Het is het eerste ecologisch inrichtingsproject van de provinciale dienst waterbeleid dat in uitvoering gaat, in de hele provincie.

Aangezien de werken deels voorzien worden op eigendom van het stadsbestuur Mortsel, dient de gemeenteraad toestemming te geven voor de uitvoering van deze werken. Het bestek en de plannen zijn ter beschikking gesteld door de provinciale dienst waterbeleid. Een advies van de milieuraad wordt gevraagd.

Het project omvat voor Mortsel:

  1. Langs de boomgaard (GNOP project) en de paardenweide (ter beschikking gesteld aan Dhr Pattyn) aan de Bessemstraat wordt het profiel van de beek grondig gewijzigd. Het bestaande profiel (breedte beekbodem +/- 0.75m, breedte bovenkant oever +/- 3m, steile oevers) wordt d.m.v. afgravingen aangepast naar een nieuw profiel met een beekbodem met een breedte van 3m waarin de beek vrij kan meanderen, een plasberm met een breedte van 2m als overstromingsgebied en totale breedte van 10.30m aan de bovenkant van de oever met zachthellende oevers.
    De bestaande houtkant (+/- 10 jaar oud) wordt verwijderd maar achteraf heraangeplant in samenspraak met het stadsbestuur.
  2. Het plaatsen van een opstuwing in houten palen en stortstenen in park Savelkoul t.h.v. de spoorweg zodat het beekwater een 10 tot 15-tal cm wordt opgestuwd waardoor er meer en langer water aanwezig is in het beekgedeelte in het park. Hierdoor worden meer en betere kansen geboden voor de beekbegeleidende fauna en flora.

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, past dit project perfect binnen de bestaande beleidsplannen en de geplande projecten van Aquafin (aanpassen van de overstorten waardoor er minder vervuild water in de beek zal terecht komen), Ri Ant (aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel waardoor er meer zuiver regenwater in de beek terecht komt) en Boechout (verwerving Bessemgebied).

GNOP

In het actieplan van het GNOP worden voor de Koude Beek volgende acties voorgesteld:

Samenwerking met de provinciale dienst waterbeleid, de beheerder van deze waterloop

Verbeteren van de structuurkwaliteit zal het zelfreinigend en waterbergend vermogen van de waterloop doen toenemen, meer kansen bieden voor wilde planten en dieren en landschappelijk aantrekkelijker zijn.

De structuurkwaliteit kan o.m. verbeterd worden door de aanleg van stroomdeflectoren (nu voorzien in park Savelkoul) en de aanleg van zachthellende oeverstroken (nu voorzien in de Bessemstraat) en het voorzien van streekeigen houtkanten langs de beek (heraanplant voorzien na uitvoering van de werken in de Bessemstraat)

Advies milieuambtenaar: het project geeft uitvoering aan de toepasselijke doelstellingen van het GNOP

Ontwerp van RSP

De vallei van de Koude Beek is geselecteerd als waardevol natuurverbindingselement dat een duidelijke en zichtbare plaats in het landschap moet innemen.

Advies milieuambtenaar: het project verbetert de natuurwaarde en de zichtbaarheid van de beek in het landschap

Deelbekkenbeheersplan

In de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde doelstellingennota voor het deelbekkenbeheerplan Bovenschijn, opgesteld door de provinciale dienst waterbeleid in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid, wordt voor de Koude Beek een ecologische herinrichting (aanleg zachthellende oevers met plaats voor de beek om te meanderen) gekoppeld aan het verhogen van het waterbergend vermogen voorzien.

Advies milieuambtenaar: het project kadert binnen de doelstellingen van het deelbekkenbeheersplan en komt als actie in aanmerking voor de uitvoering van cluster water van de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ 2005-2007

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10