Advies aanpassing retributie PMD-zak

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Op 1 januari 2003 ging in Mortsel het innoverend pilootproject van Fost Plus van start.

In het project werd de ‘winst’ op de verkoop van de PMD zakken volledig aan IGEAN moet worden overgedragen voor de financiering van een aantal projecten rond afvalpreventie en zwerfvuil (zwerfvuilactie, boodschappentasactie). De verkoopprijs van de PMD zak werd vastgesteld op 0.372 euro per stuk.

Het innoverend pilootproject was afgelopen op 31/12/2005 en kon enkel verder gezet worden mits gunstige evaluatie door Fost Plus vzw, OVAM en IVC (interregionale verpakkingscommissie).

Het project werd echter negatief geŽvalueerd omdat:

  1. De hogere prijs heeft geen preventief effect op de hoeveelheid ingezameld PMD-afval.
  2. De hogere prijs zorgt ervoor dat er meer PMD naar het recyclagepark wordt gebracht (gratis afvoermogelijkheid) waardoor de efficiŽntie van de huis-aan-huis ophaling van PMD vermindert.
  3. De burger betaalt tweemaal, eenmaal via het Groene Punt en eenmaal via de dure PMD-zak
  4. De gemeente verhaalt de kosten voor de zwerfvuilcampagne op de burger die te goeder trouw correct sorteert en PMD-zakken gebruikt.

De adviesvraag:

Omdat het innoverend pilootproject van Fost Plus voor Mortsel negatief geŽvalueerd werd, moet de prijs van de PMD-zak dalen van 0.372 naar 0.125 euro per zak tegen 1 maart 2006.

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om hoogdringend deze aanpassing van het belastingsreglement te behandelen. De aanpassing wordt immers aan de gemeenteraad van 24 januari 2006 voorgelegd.

Advies milieuraad van 12 januari 2006:

De milieuraad stelt vast dat de Mortselse burger een goede “sorteerder” is. Ondanks dat de prijs van de PMD-zak beduidend lager is dan de prijs van de restafvalzak wordt er niet meer restafval in de blauwe zak gestopt dan het Vlaamse gemiddelde.

De doelstelling van het stadsbestuur om door een dure PMD-zak een verschuiving van het consumptiepatroon van de burger naar herbruikbare verpakkingen te veroorzaken, blijkt in de praktijk niet te werken.
De bestaande prijszetting van de PMD-zak is daarom niet meer te verantwoorden.

Indien het stadsbestuur de prijs van de PMD-zak niet verder laat zakken, zal er een einde komen aan de samenwerking met Fost plus.
In dat geval zal het stadsbestuur zelf moeten instaan voor de afvoer van het PMD-afval, ťn de kosten daarvan zelf dragen. De milieuraad is van oordeel dat dit veel te grote financiŽle gevolgen heeft op de stadsfinanciŽn.

De milieuraad heeft echter geen goed gevoel bij de wijze waarop de prijsverlaging opgedrongen wordt aan het stadsbestuur.

Elke onderneming die producten in BelgiŽ verpakt of laat verpakken is verplicht de gebruikte verpakkingen terug te nemen. In de praktijk moet de burger van Fost plus bepaalde fracties verpakkingsafval (vb. verpakkingsfolies, botervlootjes, …).laten verwijderen via de restafvalzak. De burger betaalt tweemaal: eenmaal via het Groene Punt en eenmaal via de kostprijs van de (dure) restafvalzak voor het verwijderen van deze afval.
De milieuraad wenst dat het stadsbestuur een signaal geeft aan Fost plus om deze toestand aan te klagen.
De milieuraad vraagt daarom om Fost plus te laten bijdragen (retributie) voor het aandeel verpakkingsafval in de restafvalzak dat door Fost+ geweigerd wordt voor selectieve afvalverwijdering. Het stadsbestuur wordt gevraagd om, alleen of samen met andere gemeenten, hiervoor de nodige stappen te ondernemen.

Dit advies werd in consensus door de vergadering goedgekeurd.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

In zitting van 24 april 2006 heeft het college van burgemeester en schepenen volgende reactie: geformuleerd:

Samenvatting inhoud:

De milieuraad geeft een gunstig advies maar stelt voor dat Fost Plus de kosten voor ophaling en verwerking van het aandeel verpakkingsafval bij het restafval aan het stadsbestuur terugbetaalt.

Antwoord:

Op 24 januari 2006 heeft de gemeenteraad de verkoopsprijs van de PMD-zak verlaagd naar 0,125 euro per zak met ingang van 1 maart 2006.

De financiŽle dienst heeft in samenwerking met de milieuambtenaar een voorstel van retributiereglement om de kosten voor ophaling en verwerking van het aandeel verpakkingsafval bij het restafval door te rekenen aan Fost Plus voor advies aan het provinciebestuur voorgelegd. Het provinciebestuur is als toezichthoudende overheid van mening dat dergelijke retributie onmogelijk kan ingevoerd worden.

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10