Advies ontwerp ruimtelijk structuurplan Mortsel

Advies Milieu Advies Raad:

Tijdens de vergadering van de milieuraad van 9 februari 2006 werden volgende opmerkingen in consensus geformuleerd.

Wonen in de stad…

In het RSP wordt de verstedelijkingsdruk nefast genoemd voor de natuurwaarde en legt het een hypotheek op de groene ruimte.
De woningdichtheid binnen de stadsgrenzen (33 woningen /ha) overtreft nu reeds de gewestelijke norm (25 woningen/ha) voor stedelijk gebied. Toch wordt in het RSP meer aandacht besteed aan de uitbreiding van de woonzone dan aan het behoud van de resterende open plekjes in de stad.

De milieuraad is van oordeel dat het stadsbestuur eerst en vooral een conforme woonbehoeftestudie dient uit te voeren zodat de stad op een gemotiveerde wijze kan beslissen of er nood is aan het aansnijden van de bestaande open ruimtes én aan welke type woning er nood is.
Opwaardering en aanpassing aan de huidige behoefte van het huidige woningbestand dient de eerste prioriteit te zijn. Vervolgens dient men de maximale benutting van de restpercelen na te streven. Kleinschalige inbreiding dient steeds de laatste keuze te zijn.

In het RSP staat nu slechts het engagement “Wonen boven winkelen” te ‘stimuleren’. De praktijk wijst uit dat ‘stimuleren’ nauwelijks effect heeft. Daarom dient het plan meer concrete maatregelen te voorzien, zoals het verplicht voorzien van een aparte ingang vanaf de straat naar de woningen boven de winkels.

Financiële overwegingen mogen geen vrijgeleide zijn om projecten uit te voeren ten koste van de natuurwaarde van de stad. Het verkopen van open- en groene ruimte aan de privé-sector voor de financiering van infrastructuurprojecten kan niet.

Fort 4…

De bestemming van fort 4 (zowel buitenglacis, als binnenfort) staat in het RSP niet duidelijk omschreven. Het “Masterplan” waarnaar verwezen wordt moet integraal deel uitmaken van het RSP.

De bestemming park/natuur voor fort 4 dient ingeschreven te worden in het RSP. De eerste functie van het fort moet de groene long van de stad zijn. Ook het historisch kader dient bewaard te blijven.
Aan fort 4, zowel binnen- als buitenglacis mag niet geraakt worden. Heel de fortsite dient als één geheel gezien te worden.

De geplande bebouwing op de parking achter het stadhuis zal nooit de goedkeuring van de milieuraad kunnen wegdragen.
De milieuraad wenst dat het vrij uitzicht op dit monument en omgekeerd behouden blijft.

De redenering dat nieuwe bebouwing op de buitenglacis van het fort gecompenseerd wordt door het afbreken van loodsen, is niet aanvaardbaar. Deze loodsen en de tennisinfrastructuur horen nu reeds niet thuis op het fort (zonevreemd), en kunnen dus niet als pasmunt aanzien worden. Bovendien wordt in de studie van de fortengordel door Stramien gesteld dat landschappelijke kwaliteit gevrijwaard moet blijven.

De bouw van een turnhal naast de bestaande sporthal lijkt niet meer te stuiten, maar moet dan de laatste bijkomende bebouwing zijn in deze zone.

Het stadsplein…

De idee om het huidige tweeledige plein voor het stadhuis te verenigen tot een samenhangende ruimte wordt als positief aanzien. Het idee achter het voorgestelde project kan voor het deel “stadsplein” als redelijk positief beoordeeld worden.
Over de aanwezigheid van doorgaand verkeer (zowel auto’s als openbaar vervoer) dwars door het plein was minder enthousiasme.
De aanwezigheid van groen in het ontwerp van het stadsplein wordt als onvoldoende ingeschat. Een ‘groenere’ invulling zal het ganse plein een rustiger, natuurlijker en aangenamer karakter geven.

Het ruimtelijk structuurplan omschrijft het station met tram- en busknooppunt als een “bestemmingspunt”. De aanwezigheid van een gratis parking voor de gebruikers van het openbaar vervoer is aangewezen, temeer de instroom van reizigers gunstig is voor het voortbestaan van het station op de huidige, centrale ligging.

Park ‘Oude God’…

De bestemming van het oude kerkhof “oude god” dient “parkgebied” te blijven. De voorgestelde bouwnorm dient gewijzigd te worden in minimaal 80% vrij toegankelijke én niet verharde open ruimte.

De milieuraad apprecieert het dat in het plan semi-openbaar (niet toegankelijk) groen zoals de huidige sportaccommodatie voor iedereen toegankelijk zal worden.
Het algemeen belang is gediend met een aangenaam parkgebied.
Ook de verbeterde toegang tot de zone via de Edegemsestraat is een pluspunt in het ontwerp.

Door het schoolproject te integreren in het parkgebied krijgt de geplande scholencampus een meerwaarde. Het is positief: dat kinderen kunnen opgroeien in een “groene” omgeving. De dimensionering van het schoolproject dient wel bekeken te worden.
Het “campus”-principe van het scholenproject zorgt voor een concentratie van de leerlingen wat de efficiëntie vergroot, maar veroorzaakt ook een concentratie van verkeer, met de daarbij horende overlast. Het belangrijke sociale weefsel in de wijken dat rond de scholen ontstaat, gaat ook verloren bij de keuze voor een centrale scholencampus.

De gemeentelijke werf en het recyclagepark…

De huidige werf aan de Sint-Benedictusstraat wordt in het RSP erg duidelijk aangeduid als wooninbreidingsproject. Wat de nieuwe locatie van de stedelijke werf en het recyclagepark dient te worden is totaal onduidelijk.
Het ruimtelijk structuurplan dient de vestigingscriteria voor beide stedelijke diensten te beschrijven.

De nieuwe locatie van het recyclagepark dient centraal in de stad gelegen te zijn, zodat ze eenvoudig bereikbaar is zonder gebruik te moeten maken van de auto.
De werf dient niet noodzakelijk op dezelfde plaats gesitueerd te worden als het recyclagepark.

Mortsel dorp…

Kerkhof Mortsel Dorp dient in het RSP integraal omschreven te worden als kerkhof, eventueel met nabestemming parkgebied.

Natuur en natuurverbinding…

Het woonuitbreidingsgebied aan de “Lieve Gruyaertstraat” (Koeisteerthof 1) dient integraal als groene zone gevrijwaard te blijven. De zone is een belangrijke ‘groene vinger’ in de stad.

De spoorwegbermen naast de bestaande spoorlijnen dienen ingekleurd te worden als natuurverbindingsstroken. Door hun lijnstructuur die de ganse stad doorkruist, en doordat ze nauwelijks menselijke betreding kennen, zijn ze ideaal als migratiestrook.

De zone achter de begraafplaats aan de Krijgsbaan dient omschreven te worden als groen- en passieve recreatiezone maar mag niet aangewend worden voor de inplanting van sportinfrastructuur.

Groene fiets- en wandelverbindingen…

De aanwezigheid van fiets- en wandelverbindingen in het plan worden als positief aanzien, maar kunnen nog verder ontwikkeld worden. Men denkt hier bijvoorbeeld aan een fietsverbinding tussen het zwembad, Dosfellei (achter het stadhuis door) en Grote Hof; verbinding van de Fruithoflaan (Berchem) met de Zilverbeeklaan; verbinding van de oude spoorwegberm naar fort 5.

Sport en recreatie…

Er dient in het RSP meer aandacht geschonken te worden aan de inplanting van sport- en recreatiemogelijkheden die ingebed zijn in de verschillende stadswijken.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

In zitting van 24 april 2006 heeft het college van burgemeester en schepenen volgende reactie geformuleerd:

Samenvatting inhoud:

De milieuraad geeft een uitgebreid advies over diverse onderdelen uit het ruimtelijk structuurplan zoals Fort 4, het stadsplein, park Oude God, werf en recyclagepark, natuur, fietsverbindingen, wonen, sport en recreatie.

Antwoord:

Het ontwerp ruimtelijk structuurplan werd inmiddels om procedurele redenen negatief geadviseerd door het provinciebestuur en zal in aangepaste vorm, rekening houdend met de verschillende adviezen, terug aan het gemeentebestuur en de bevolking (openbaar onderzoek) worden voorgelegd.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10