Advies milieujaarverslag 2005

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het milieujaarplan, een jaarlijks weerkerend beleidsdocument dat door het gewest gevraagd wordt in het kader van de samenwerkingsovereenkomst, werd vervangen door een jaarverslag.

Het jaarverslag is een samenvatting van alle milieu-actiepunten uit het voorbije jaar.

De Adviesvraag:

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om hoogdringend het milieujaarverslag 2005 te behandelen.

Dit document dient aan de gemeenteraad van 28 maart 2006 voorgelegd te worden, vergezeld van een advies van de milieuraad.

Het Vlaams gewest vraagt dat dit goedgekeurd beleidsdocument vr de maand april beschikbaar is.

Advies milieuraad van 9 maart 2006:

De milieuraad neemt kennis van het milieujaarverslag 2005.

De milieuraad vraagt om bij de begrotingsopmaak 2007 geconsulteerd te worden om:

Deze werkwijze moet de milieuraad toelaten op een betere wijze zijn adviesfunctie te kunnen vervullen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

In zitting van 24 april 2006 heeft het college van burgemeester en schepenen volgende reactie geformuleerd:

Samenvatting inhoud:

De milieuraad neemt kennis van de rapportering en planning en wenst reeds bij de opmaak van de begroting 2007 te worden betrokken om tijdig nieuwe voorstellen te kunnen formuleren en advies te geven over de voorstellen van het stadsbestuur.

Antwoord:

Op 28 maart 2006 heeft de gemeenteraad het milieujaarprogramma 2006 goedgekeurd.

De milieudienst zal de milieuadviesraad tijdig consulteren bij de opmaak van de begroting 2007 zodat de milieuraad in september 2006 hierover een advies kan uitbrengen.

Meer info:

Cluster Vaste stoffen

rapportering Planning
 • Composteerwedstrijd scholen
 • Actie herbruikbare boodschappentassen
 • Subsidie herbruikbare luiers
 • Eindevaluatie sorteeranalyse restafval en PMD
 • 4 biomarkten;
 • Reglement afvalarme evenementen
 • Brochure pesticiden
 • Plantenruilbeurs
 • Maandelijkse biomarkt
 • Oktober milieumaand
 • Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen
 

Cluster Water

rapportering planning
 • Mortsel is toegetreden tot Ri-Ant
 • TRP Koude Beek goedgekeurd
 • Plaatsing waterzuinig sanitair GTI
 • Waterkwaliteit vijvers en poelen = goed
 • Waterkwaliteit Fortloop = matig
 • Waterkwaliteit Koude Beek = slecht
 • Goedkeuring en uitvoering deelbekkenbeheersplannen
 • Uitvoeren TRP Koude Beek
 • Afkoppelen drainagegracht spoorwegen
 • Heraanleg Kerkstraat
 • Heraanleg Wolschaerderveldenstraat
 • Afwerken TRP Struisbeek
 • Start herwerken TRP Schijnpoort
 • Ruimen Kaphaanloop
 

Cluster Mobiliteit

rapportering planning
 • Nieuwe fietspaden langs de Christus Koninglaan en de Ter Varentstraat (deel)
 • Luchtkwaliteitsmetingen door VMM
 • Verdeling folder zone 30
 • Aanpassen bestek aankoop voertuigen
 
 

Cluster natuurlijke entiteiten

rapportering planning
 • Afsluiten nieuwe beheersovereenkomst Klein Zwitserland
 • Goedkeuring subsidie groenproject Fort 4
 • Vrijmaken poel achter begraafplaats Cantincrode + hooilandbeheer
 • Uitvoeren groenproject Fort 4
 • Voorbereiden project speelbos
 • Uitvoeren ecologische herinrichting Koude Beek
 •  Aanleg poel en gracht op gronden Ter Beke (uitgevoerd in februari)
 • Aanplant bomenrij en houtkant op groene verbinding tussen Drabstraat en Neerhoevelaan (in maart)
 

Cluster Energie

rapportering planning
 • Isolatie instructiebad zwembad
 • Regeling verwarming stadhuis
 • Betere afstelling van de verwarming AMWD en GTI
 • Deelname aan de actie Klimaatwijken
 • Opening werkwinkel (voorbeeldproject REG)
 • Vernieuwing onderhoudscontracten verwarming met resultaatverbintenis
 • REG maatregelen in diverse stadsgebouwen voorbereiden en uitvoeren

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10