Advies speelbos achter begraafplaats Cantincrode

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Een speelbos zou achter de begraafplaats van Cantincrode aangelegd kunnen worden.
De oppervlakte zou ± 11.000 m² bedragen.
De eerste conceptnota hiervan is reeds door de milieuambtenaar opgesteld.

De Vlaamse regering voorzag in haar Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de creatie van 10.000 ha nieuw bos. Tot nog toe is er maar 25 procent bos gerealiseerd.
Met een minimale inspanning kan de stad zorgen voor een bos waar iedereen in kan gaan wandelen en spelen. Voor de aanleg zijn er tal van subsidiemogelijkheden zodat het de stad 0 (nul) euro kost.

Het zou bizar zijn indien de stad andere prioriteiten heeft en de kans op zo´n gratis bos aan zich voorbij gaan.

Alhoewel nog niet zeer concreet besproken, staat de jeugdraad staat achter het plan van een speelbos.

Advies milieuraad van 11 mei 2006:

De milieuraad blijft bij zijn standpunt dat het gebied achter de begraafplaats Cantincrode volledig als natuurontwikkelingsgebied te behouden is.

Een eerste stap kan de inplanting zijn van een speelbos in het gebied. Hierdoor zal de bosoppervlakte van de stad toenemen, wat ontegensprekelijk positief is.

Gunstige financieringskansen moeten het stadsbestuur zeker kunnen overhalen dit idee snel uit te voeren.

Daarom adviseert de milieuraad unaniem dat het stadsbestuur een speelbos dient aan te leggen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28/08/2006 volgend antwoord geformuleerd:

 Feiten en context:

De milieuadviesraad blijft bij het standpunt dat dit gebied volledig als natuurontwikkelingsgebied dient te behouden worden en adviseert unaniem positief om hier, als eerste stap, een speelbos aan te leggen.

Antwoord:

De voorziene bestemming van betreffend gebied is – na de aankoop van 10 hectaren “sportlandschap” – groene zone met mogelijkheid tot zachte recreatie. Het gebied wordt nu reeds ten dele samen met de berm ecologisch beheerd en krijgt alle kansen om op een natuurlijke wijze, met spontane begroeiing, te evolueren tot een ten dele bebost, ten dele open (oorspronkelijk) natuurlijk weidelandschap. Aansluitend op een daar dicht begroeide berm, die als natuurgebied beheerd wordt samen met de plas.

In het nog geldende Gewestplan Antwerpen is het gebied ingetekend als recreatiegebied, in Ontwerp Structuurplan Mortsel gaat het over een groen “stiltegebied” voor de zachte (berm)recreant.

De aanplanting van een speelbos in deze zich mooi en op spontaan natuurlijke manier ontwikkelende zone kan een belangrijke, leefmilieuverstorende ingreep zijn in een gebied dat eigenlijk nu reeds als speelterrein en zelfs ten dele als speelbos gebruikt kan worden.

Het college wenst dit gebied, na goedkeuring van Structuurplan Mortsel, dan ook niet te beplanten met een speelbos. Dit is enerzijds een grote verstoring van het zich nu spontaan ontwikkelende natuurlijk landschap, anderzijds – gezien deze spontane begroeiing – een financiële uitgave waarvan het nut twijfelachtig is.

Bijkomende opmerkingen :

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:14/08/16