Advies Plan-MER luchthaven Antwerpen

en

Bezwaarschrift plan-MER luchthaven Antwerpen

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Airport Consortium Antwerpen laat een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opstellen waarin de ontwikkeling van de luchthaven van Antwerpen geschetst wordt.
Dat plan bestaat uit drie delen:

In de huidige fase geeft het dossier een beeld van de mogelijke scenario’s en de daarbij horende milieueffecten die onderzocht moeten worden bij de opstelling van het effectieve milieu-effectenrapport.
Milieueffecten zijn onder meer effecten op het vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid

Van 22 mei 2006 tot en met 22 juni 2006 ligt het plan-MER ter inzage en kunnen er opmerkingen gegeven worden.
Men kan suggesties doen welke effecten op het milieu extra onderzocht moeten worden en op welke manier die onderzocht kunnen worden. Bovendien kunnen er voorstellen geformuleerd worden voor mogelijke alternatieven.

Advies milieuraad van 8 juni 2006:

De milieuraad vraagt om volgende aspecten bijkomend te onderzoeken:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28/08/2006 volgend antwoord geformuleerd:

 Feiten en context:

De milieuraad vraagt om volgende punten bijkomende te onderzoeken bij het opstellen van het MER:

Antwoord:

Dit advies is overgemaakt aan de bevoegde diensten van het Vlaamse gewest. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19 juni 2006 een uitgebreid en gelijkaardig advies aan de bevoegde diensten overgemaakt.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10