Advies aanpassing subsidiereglement ‘water’

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De stad Mortsel beschikt over een aantal subsidiereglementen met de bedoeling de burger stimuleren om beter met het hemelwater om te gaan.

De Adviesvraag:

Het stadsbestuur stelt volgende wijzigingen voor aan het subsidiereglement:

Advies milieuraad van 8 februari 2007:

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist in vergadering van 3 september 2007:

"... De gemeenteraad keurde op 27 februari 2007 het aangepaste subsidiereglement hergebruik en infiltratie van regenwater goed...."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10