Advies lokaal Kyotoprotokol

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het vernieuwde Lokaal Kyotoprotocol, een initiatief van de BBLV, is een engagementverklaring waarin gemeenten en steden zich ertoe verbinden om een klimaatbeleid op te zetten en zelf ook lokaal de Kyotodoelstelling te halen.

Het Lokaal Kyotoprotocol houdt volgende engagementen in:

De doelstelling is om 7,5 % minder CO2 tegen 2012 te produceren (dit is niet alleen de einddatum van het internationale Kyotoprotocol, maar ook het einde van de huidige bestuursperiode).
Hoe dit engagement uitgevoerd wordt, kiest de stad zelf. De inhoud van dit plan is afhankelijk van de lokale situatie en beleidskeuzes.....

Advies milieuraad van 10 mei 2007:

De milieuraad vraagt unaniem aan het stadsbestuur om een lokaal Kyotoprotokol af te sluiten.

Dit beleidsplan heeft naast zijn symbool- en communicatiewaarde ook nut als beleidskader waaraan de stad de verschillende aspecten van het lokale klimaatbeleid kan koppelen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist in vergadering van 3 september 2007:

"...
De campagne ‘Lokaal Kyotoprotocol’ wordt gedragen door de Bond Beter Leefmilieu en Tandem. Bij ondertekening van het Lokaal Kyotoprotocol verbindt de stad zich ertoe om een lokaal klimaatbeleid op te zetten en zelf ook de nationale Kyotodoelstelling te halen. Het Lokaal Kyotoprotocol houdt drie engagementen in: (1) de CO2-uitstoot reduceren met 7,5 % tegen 2012, (2) burgers en doelgroepen te sensibiliseren en (3) rapporteren over het eigen energieverbruik aan de andere deelnemende gemeenten.

Reeds 32 gemeenten hebben een locaal kyotoprotocol ondertekend, waarvan 11 gelegen in provincie Antwerpen, met name: Aartselaar (ondertekening in 2005), Antwerpen (2004), Boom (2006), Bornem (2006), Hove (2005), Mechelen (2007), Rumst (2005), Schoten (2007), Vorselaar (2007), Willebroek (2007) en Zoersel (2005).

Het stadsbestuur gaat akkoord met de ondertekening van het lokaal Kyotoprotocol en neemt hierbij de volgende engagementen:

 1. de CO2-uitstoot reduceren met 7,5 % tegenover 2001, de energieboekhouding van stad Mortsel dateert immer van 2001.
  Dit betekent het volgende
  • In 2006 is er reeds een energiebesparing en CO2-reductie van 3,77 % gerealiseerd tov 2001. Dit betekent dat een energiebesparing van 3,73 % tegen 2012 nagestreefd moet worden. Dit kan ondermeer door:
  • Het vervangen van oude stookketels (ABK, sporthal, stadhuis en MLS)
  • Betere temperatuurregeling (hoeve Dieseghem)
  • Plaatsen van dakisolatie en hoogrendemenstbeglazing (GTI, ABK, AMWD, sporthal)
  • Uitvoeren auditmaatregelen (ABK)
  • Relighting (GTI)
  • Plaatsen PV panelen op het dak van MG74
  •  …
  • Besparing van energie door straatverlichting kan enkel gebeuren door de regeling van de lichtpunten aan te passen. De straatverlichting in Mortsel is immers reeds energiezuinig.
  • Er zal gestreefd worden naar een verminderd verbruik van vervoersbrandstoffen a rato 2006. Dit betekent dat de stad bij aankoop van nieuwe wagens het criterium milieuvriendelijkheid bij de kostenafweging zal hanteren. Hierbij wordt naast de CO2-uitstoot ook rekening gehouden met de emissie van fijn stof.
 2. sensibilisatie van burgers en doelgroepen door bv het uitvoeren van het project energiescans, klimaatwijken, deelname aan de dikke-truiendag, organiseren van informatiesessies, ….
 3. bekendmaking van eigen energieverbruik zowel intern als extern

Door deel te nemen aan dit project is het college zich ervan bewust dat de volgende voordelen behaald worden:

Afhankelijk van welke acties en investeringen uitgevoerd worden, wordt tegemoet gekomen aan de bepalingen van de clusters Mobiliteit, Instrumentarium en/of Energie van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’.

Het protocol geeft een kader waaraan losse energieacties kunnen opgehangen worden.  ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10