Advies vaststellen ontwerp zoneringsplan riolering

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het ontwerp zoneringsplan riolering is opgesteld door VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) in samenspraak met het stadsbestuur en Aquafin NV.
Het geeft tot op perceelniveau aan welke gebouwen er moeten worden aangesloten op de openbare riolering en bij welke gebouwen het afvalwater zelf moet worden gezuiverd.

Het ontwerp zoneringsplan is onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er werden geen opmerkingen of bezwaren ingediend.

Enkel gemeenten met een goedgekeurd zoneringsplan riolering kunnen in de toekomst nog beroep doen op de subsidies van de Vlaamse overheid voor de (her)aanleg van openbare riolering.

Advies milieuraad van 13 september 2007:

De milieuraad neemt kennis van het ontwerp zoneringsplan riolering.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17/03/2008 volgend antwoord gegeven:

De gemeenteraad keurde het ontwerp zoneringsplan riolering goed op 18/9/2007en bezorgde het besluit aan VMM voor definitieve vaststelling.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10