Advies aanpassing van de saneringsbijdrage van Ri Ant

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Vanaf 1 augustus 2005 staat Ri Ant (samenwerkingsverband AWW-Aquafin NV) in voor het onderhoud en beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel in Mortsel. De financiering van deze taak gebeurt via de gemeentelijke saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur van 0.30 euro/m³ excl 6% BTW.

Op deze manier wordt jaarlijks een bedrag van ongeveer 695.000 euro gegenereerd.

Ri Ant krijgt nu een beter zicht op de kosten verbonden aan het onderhoud en beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel.

Bovendien zorgen recente evoluties in de Europese en Vlaamse wetgeving voor bijkomende kosten bij de uitvoering van rioleringsprojecten:

Naast de reeds vermelde projecten in de Boechoutslei en de Wolschaerderveldenstraat en het bekken van de Koude Beek (vb wijk Savelkoul) staan er de komende jaren nog heel wat andere rioleringswerken op het programma:

Mogelijk moet ook de riolering in de Vredebaan vernieuwd worden (nog in onderzoek) en wordt er momenteel nog gewerkt aan een gedetailleerd onderzoek (incl camera) van de toestand van het openbare rioleringsstelsel. Uit dit onderzoek kunnen mogelijk nog bijkomende vervangingen aan het licht komen.

Om al deze uitgaven te kunnen financieren, dient de gemeentelijke saneringsbijdrage te worden verhoogd van 0.30 euro/m³ naar 0.50 euro/m³.

Hierdoor stijgt de drinkwaterprijs van 2.48 euro/m³ naar 2.69 euro/m³ incl BTW.

Tegelijkertijd met deze prijsstijging zal ook een sociale vrijstelling worden ingevoerd volgens dezelfde criteria als de vrijstelling van de gewestelijke saneringsbijdrage. Voor mensen met een minimuminkomen zakt de waterprijs van 1.68 euro/m³ naar 1.36 euro/m³ incl BTW.

Het jaarbudget van Ri Ant stijgt van 695.000 euro/jaar naar 1.150.000 euro/jaar.

Met een gemeentelijke saneringsbijdrage van 0.50 euro/m³ heeft Mortsel, samen met Antwerpen, nog steeds de laagste bijdrage van het hele werkingsgebied van Ri Ant (gemiddeld 0.75 euro/m³).

Advies milieuraad van 18 oktober 2007:

De milieuraad kan onmogelijk enthousiast zijn door deze bijkomende lastenverhoging voor de burger.

De milieuraad juicht toe dat er eindelijk sociale correcties ingevoerd worden naar analogie met de gewestelijke heffing.

De milieuraad vindt het positief dat RI-ANT over ‘vaste’ inkomsten beschikt om de broodnodige werken aan de riolering uit te voeren. Hierdoor kunnen deze werken uitgevoerd worden zonder dat begrotingstechnische redenen de werken belemmeren of vertragen.
Door de doorgedreven integratie moeten een coherenter beleid en de daarmee samenhangende kostenbesparingen mogelijk zijn.

De milieuraad is zeker niet tegen het principe 'de vervuiler betaalt' conform het decreet integraal waterbeleid.
Tot op heden werden de werken aan de gemeentelijke riolering gefinancierd uit de algemene middelen. Deze vorm van belasting is een sociale belasting omdat elke burger hiertoe bijdraagt in functie van zijn draagkracht.

De milieuraad is van oordeel dat:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17/03/2008 volgend antwoord gegeven:

Het stadsbestuur stelt dat de invoering van de sociale correcties voor zowel de gemeentelijke als gewestelijke saneringsbijdrage in combinatie met de gratis levering van 15m³ drinkwater per persoon per jaar voldoende waarborgen biedt om het principe ‘water als basisrecht voor iedereen’ te behouden.

De gemeentelijke saneringsbijdrage is geen belasting maar een vergoeding voor de kosten verbonden aan het transport van afvalwater van het lozingspunt via het gemeentelijk rioleringsstelsel (kosten voor verdere uitbouw en onderhoud) naar de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10