Advies aanpassing retributie feestmateriaal

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

In 2006 waren er 433 ontleningen, waarvan 119 gratis (eigen diensten). De retributie bracht een bedrag op van 20.629 euro. In ons huidig organogram zijn er 3 voltijdse medewerkers voorzien voor het feestmateriaal. Dit is op jaarbasis gezien eigenlijk te weinig.

Voor dit jaar bijvoorbeeld werden tot en met september 4.229 manuren gepresteerd; hiervan moesten 1.225 uren komen uit andere diensten, om aan de aanvragen te kunnen voldoen. Dit is een zware last op de werking van de andere diensten. Zelfs als we rekenen met 3 mensen, komen we al aan een jaarbedrag van 84.150 euro (het viervoudige van het retributiebedrag!) alleen aan manuren (aan 17 euro/manuur). Het materiaal zelf is dan nog niet aangerekend. De dienst feestmateriaal is dus een zware uitgave post op de begroting.

In het huidige retributiereglement voor feestmateriaal wordt een korting van 50 % voorzien, op de basistarieven, voor:

De retributies zijn niet meer aangepast sinds 1992. Al die jaren is er geen indexaanpassing gebeurd. Een verhoging is dus meer dan verantwoord.

Voor het nieuwe reglement stelt de dienst stadswerken het volgende voor:

De tarieven worden voor iedereen toegepast, uitgezonderd de eigen stedelijke diensten en eigen onderwijsinstellingen. Zij kunnen, net zoals voorheen, gratis gebruik maken van het feestmateriaal.

De uitlening van feestmateriaal aan privé personen wenst het stadsbestuur te schrappen.
Dit om diverse redenen:

Voor het gebruik van een trede/trapje wordt in het nieuwe reglement geen retributie meer voorzien. Bij huren van podia is het zo wie zo noodzakelijk één of meerdere trapjes te voorzien.

De geluidsinstallatie voor op een auto wordt eenmaal per jaar gebruikt door de dienst ontwikkelingssamenwerking. Wij stellen daarom voor deze materialen en retributie niet meer te voorzien in het nieuwe reglement.

In het nieuwe reglement voorzien het stadsbestuur ook een retributie voor het gebruik van vlaggen en vlaggenmasten.
In het verleden was dit gratis. Regelmatig worden vlaggen gestolen of verdwijnen ze. Op de meeste plaatsen moeten de vlaggenmasten ook nog in de grond gegraven worden, wat manuren kost. Wij stellen daarom voor om toch een minimale retributie te rekenen.

De waarborgen voor de tenten en recycleerbare bekers wenst het stadsbestuur op te trekken.
Voor de tenten is een waarborg van 100,00 euro nog onvoldoende indien er een ernstige beschadiging is. Een waarborg van 100,00 euro is ook geen onoverkomelijk bedrag.

Aangezien één recycleerbare beker 1,00 euro kost bij aankoop en de bekers per 48 stuks in een plasticbox verpakt zijn, stellen wij voor de waarborg per box van 48 stuks te brengen op 50,00 euro. Zo zijn we zeker dat bij verlies of beschadiging van een box de bekers ook effectief betaald zijn. De aangehaalde tarieven zijn de basistarieven.

Advies milieuraad van 18 oktober 2007:

De milieuraad geeft goedkeuring aan de voorgestelde verhoging van de tarieven omdat de te betalen bedragen al bij al klein blijven.

Men vraagt zich wel af of de vrijstelling van retributie voor gemeentescholen niet ingaat tegen de bepalingen van het schoolpact dat een gelijke behandeling van alle netten voorziet.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17/03/2008 volgend antwoord gegeven:

De gemeenteraad keurde het retributiereglement goed op 18/12/2007

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10