Advies kleine windmolen in Mortsel

Advies Milieu Advies Raad:

TurbyInleiding:

De ontwikkeling van windmolens met een verticale as kent op dit ogenblik een grote vlucht. Op langere termijn kunnen deze interessant worden, temeer ze op andere ogenblikken stroom produceren dan de zonnecellen.

De kostprijs van de elektriciteit die geproduceerd wordt met deze kleine windturbines is op dit ogenblik vergelijkbaar met de stroom die geproduceerd wordt met zonnecellen.

De subsidies voor de kleine windturbines zijn echter veel minder gunstig: geen belastingaftrek, geen groenestroomcertificaten van 450 euro.

Gegevens over vogelslachtoffers bij kleine windmolens zijn niet beschikbaar. Het spreekt vanzelf dat windmolens niet ingeplant mogen worden in de buurt van vogeltrekroutes, -nestgelegenheden en -pleisterplaatsen zoals parken.

Advies milieuraad van 20 februari 2008:

De milieuraad adviseert het stadsbestuur unaniem om:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

 Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

De milieuraad vraagt om in de nieuwe RUP’s de mogelijkheid te voorzien om kleinschalige windmolens te kunnen plaatsen en vraagt aan het stadsbestuur om bij wijze van voorbeeld en proefproject minstens één dergelijke installatie te plaatsen (bv op dak OCMW Meerminne)

Het college wacht verdere reglementering van de hogere overheden af op basis waarvan in samenspraak met de stedelijke cel ruimtelijk ordening normen kunnen ontwikkeld worden. In samenspraak met de stedelijke cel ruimtelijke ordening zal de uitvoering van een proefproject worden voorbereid.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:14/08/16