Advies samenwerkingsovereenkomst
Stad Mortsel – Vlaamse overheid 2008 - 2013

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het Vlaamse Gewest sluit sedert 1992 vrijwillige overeenkomsten af met gemeenten en provincies om het milieubeleid op lokaal niveau te stimuleren. In ruil voor het uitvoeren van een aantal taken krijgen deze financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. Aanvankelijk heetten die contracten milieuconvenanten, maar sinds 2002 spreekt de Vlaamse overheid van een samenwerkingsovereenkomst. De vorige samenwerkingsovereenkomst met 249 (van de 308) Vlaamse gemeenten en de vijf provincies liep af op 31 december 2007. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd op 21 december 2007 goedgekeurd door de Vlaamse regering.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met de gemeenten telt tien thema’s die de clusters van de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 vervangen.
‘Instrumentarium’ is nu een volwaardig thema geworden, net zoals ‘bodem’, ‘afval’ en ‘milieuverantwoord productgebruik’. Het thema ‘duurzame ontwikkeling’ is nieuw.
Elk thema heeft een verplicht basisniveau, aangevuld met een facultatief onderscheidings- en projectniveau. Ter verduidelijking: het is perfect mogelijk dat een gemeente het onderscheidingsniveau onderschrijft zonder projecten uit te werken of omgekeerd.
Het basisniveau is evenwel steeds verplicht.

Basis:

Een gemeente die intekent op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, moet voor elk van de tien thema’s een aantal verplichtingen nakomen. Pas dan voldoet de gemeente aan de voorwaarden van het basisniveau.

Het bedrag dat de gemeente krijgt, wordt berekend op basis van inwonersaantal en oppervlakte, namelijk 1,7 euro per inwoner en 1,4 euro per hectare gemeenteoppervlakte. Het minimale bedrag dat voor het invullen van het basisniveau uitgetrokken wordt, bedraagt steeds 20.000 euro.

Onderscheiding

Een gemeente die intekent op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst op het ‘onderscheidingsniveau’ moet, naast de verplichtingen uit de basis, een duurzaamheidsambtenaar aanstellen (niet verplicht voor gemeenten met minder dan 12.000 inwoners) en ‘35 punten behalen’. Die punten kan de gemeente behalen door een eigen keuze te maken uit acties die per thema opgesomd zijn. Elke actie vertegenwoordigt x aantal punten. (zie ook het overzicht van punt 5 van deze nota). In de bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst zit een ‘puntenlijst’ waar aan elke actie één of meerdere punten toegekend wordt.

De subsidie voor gemeenten die het onderscheidingsniveau behalen, is 30.000 euro per VTE (voltijds equivalent) aangestelde duurzaamheidsambtenaar.

Projecten

Het grote verschil met de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 zit in het projectniveau. Gemeenten krijgen voortaan meer mogelijkheden om nieuwe, eigen projecten in te dienen. Indien een project goedgekeurd wordt, financiert de Vlaamse Overheid 50% van de totale kosten van het project. De totale kostprijs per project moet hoger zijn dan 2.500 EUR.

Elke gemeente weet bij benadering op welk bedrag ze mag rekenen: het bedrag wordt jaarlijks voor alle gemeenten op dezelfde wijze berekend, op basis van het aantal inwoners en grootte van de gemeente, namelijk 1,7 EUR per inwoner en 1,4 EUR per hectare gemeenteoppervlakte.

Echter, dit bedrag wordt omgerekend in verhouding tot de beschikbare middelen. Hoe meer gemeenten de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, en dus subsidies krijgen, hoe minder middelen er zullen zijn voor de projecten. Bijgevolg kunnen gemeenten minder krijgen dan verwacht op basis van voorgaande formule. De Vlaamse overheid zal jaarlijks laten weten hoe groot de enveloppe is voor het volgende jaar; de verdeling voor 2008 vindt u op de website van LNE (http://samenwerkingovereenkomst.lne.be). Gemeenten hebben er alle belang bij om projecten in te dienen voor het volle bedrag van de projectenveloppe. De meerwaarde van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ligt immers vooral in het projectniveau.

De evaluatie van de projectaanvragen gebeurt aan de hand van een aantal algemene en specifiek themagebonden criteria. Deze criteria zijn terug te vinden in de contracttekst bij de betreffende thema’s.

Advies milieuraad van 20 maart 2008:

De milieuraad geeft unaniem een gunstig advies aan het voornemen van het stadsbestuur om de nieuwe samenwerkingsconvenant met de Vlaamse overheid te ondertekenen in het niveau ‘basis’ en ‘onderscheiding’.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om maximaal gebruik te maken van de projectmodule.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

De gemeenteraad keurde op 22 april 2008 de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu’ 2008-2013 met de Vlaamse overheid goed in onderscheidingsniveau. Er werden voor 2008 al 2 projecten ingediend (opmaak thermografische foto en dakisolatie zwembad Den Bessem).

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:06/08/19