Advies isolatie dak zwembad 'den bessem'

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het zwembad “Den Bessem” ligt op de buitenglacis van fort 4. Het gebouw dateert van uit een periode dat energie nog erg goedkoop was. Isolatie was daarom niet de eerste zorg … .

In 2009 wenst het stadsbestuur wenst de isolatie van het dak te vernieuwen.

Adviesvraag:

In het kader van het luik “projecten” van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest wenst het stadsbestuur voor deze werken subsidie aan te vragen bij het Vlaams gewest.

Deze subsidieaanvraag dient vergezeld te zijn van een advies van de milieuraad.

Advies milieuraad van 07 mei 2008:

De milieuraad adviseert het isolatieproject van het zwembad “Den Bessem” unaniem gunstig.

De milieuraad vraagt om bij de werken de nodige infrastructuur te voorzien om het dak van het zwembad geschikt te maken voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen en een zonneboilerinstallatie.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur ook om kwaliteit van de ramen langs de zijde van de speeltuin aan te passen aan de huidige technologie.
Als mogelijk project wordt voorgesteld om de troosteloze dolomietwoestijn aan het terras van de cafetaria om te vormen tot een ligweide én de ramen maximaal opengaand te maken om in de zomermaanden een quasi openluchtzwembad te creëren.

Dit advies werd niet aan de duurzaamheidtoets onderworpen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

Gunstig advies, de milieuraad vraagt om eventueel in intergemeentelijk verband een thermografische camera aan te kopen om ook warmteverliezen via muren en ramen in beeld te brengen.
De milieuraad adviseert om op het nieuwe dak ook ruimte te voorzien voor zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit en warm water en ook de raampartij van het grote bad te vervangen.

Beide projecten zijn ingediend voor subsidiëring door de Vlaamse overheid in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu’ 2008-2013.
Het voorstel tot aankoop van een thermografische camera zal aan het departement leefmilieu van de provincie worden overgemaakt. Zij ondersteunen samen met het PIH nu al de gemeenten voor projecten rond o.m. energie.

Het college heeft voorgesteld om in de begroting 2009 geld te voorzien voor een masterplan zwembad zodat alle investeringen in een ruimer toekomstkader kunnen bekeken worden)

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10