Advies ontwerp begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor 2008

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Aan de gemeenteraad van 23/09/2008 wordt de Begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor 2008 voorgelegd.

De milieuraad wordt geacht hierover advies uit te brengen.

Advies milieuraad van 11 september 2008:

De milieuraad geeft unaniem een gunstig advies aan het ontwerp begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor 2008

De milieuraad vraagt om niet enkel de uitgaven voor de aankoop van extra GFT-emmers te plannen, maar ook de daarbij horende inkomsten uit de verkoop van de emmers op te nemen.

De milieuraad wenst dat naast de inkomsten die de stad verwerft met het aansluiten van rioleringen voor rekening van Ri-Ant, ook de daarbij horende kosten in beeld gebracht worden in de begrotingswijziging.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

De begrotingswijziging 2008/1 en 2 werden in de gemeenteraad van 23 september 2008 goedgekeurd

De inkomsten inzake de verkoop van GFT+ emmers en de uitvoering van huisaansluitingen Ri Ant zijn terug te vinden in het budget 2008

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10