Advies openbaar onderzoek R11 omleiding luchthaven Antwerpen

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Op 21 mei heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan R11 – omleiding luchthaven Antwerpen voorlopig vastgesteld. Dit plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor delen van Antwerpen, Mortsel en Borsbeek.

Om aan de internationale veiligheidsregels te voldoen, moet in het verlengde van de landingsbaan van de luchthaven van Deurne een veiligheidsstrook komen (Runway End Safety Area; RESA). De landingsbaan zelf wordt niet verlengd.
Het Vlaams gewest stelt voor om hiervoor de R11 (Krijgsbaan) te verleggen.
Volgens die plannen wordt de R11 in een grote bocht rond de startbaan gelegd. Ter hoogte van het einde van de startbaan komt de weg in een open sleuf te liggen om het vliegverkeer niet te hinderen.
De bestemming van de gronden rond de R11 zullen van bestemming veranderen: het landbouwgebied tussen het nieuwe tracÚ van de R11 en het huidige luchthaventerrein wordt van landbouwgebied omgevormd tot luchthavenzone met bouwverbod.

Advies milieuraad van 11 september 2008:

De leden van de milieuraad zijn verbaasd over de grootte van de zone die op Mortsels grondgebied wordt ingenomen.
De milieuraad vraagt het Vlaams gewest om de boog rond de RESA symmetrisch uit te voeren met de zijde van Borsbeek zodat de weg langs de Mortselse zijde sneller terug aansluit op het oorspronkelijke traject van de R11.

In het voorgelegde plan loopt de fortloop net naast de nieuwe weg ter hoogte van de hoofdingang van fort 3.
De milieuraad vraagt om niet over te gaan tot het inbuizen van de beek op plaatsen waar ze te dicht bij de rijweg/sleuf komt te liggen. Indien de loop van de Fortloop verlegd moet worden, vraagt de milieuraad om de nieuwe loop meanderend aan te leggen, met een voldoende capaciteit om hemelwater van de stroomopwaarts gelegen zones af te voeren.

De milieuraad vraagt om zowel bij de aanleg van de weg als bij het eventueel herlokaliseren van de fortloop maximaal aandacht te schenken voor natuurontwikkeling om de milieuschade van de uitbreiding van de luchthaven te beperken.

Dit advies werd door de leden unaniem onderschreven.

 

Het advies werd overgemaakt aan:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

Dit advies werd overgemaakt aan de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid

Meer info:

geplande verlegging R11

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10