Advies voorontwerp RUP ‘stadsplein’

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het stadsbestuur heeft op maandag 8 september een infocampagne over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Stadsplein’ georganiseerd. Dit voorontwerp RUP bevatte de toekomstplannen van het stadsbestuur voor het gebied aan het kruispunt van de spoorlijn Antwerpen-Brussel en de Liersesteenweg.

Advies milieuraad van 11 september 2008:

Op basis van de plannen van de tentoonstelling werden al volgende fundamentele opmerkingen gemaakt:

De milieuraad is tevreden dat ‘blik’ naar de ondergrond verwezen wordt. De auto’s ontsieren nu het plein en horen beter thuis in de ondergrondse parking.

 De milieuraad is van oordeel dat een verdere bebouwing van het buitenglacis absoluut moet vermeden worden, niet enkel om cultuurhistorische redenen maar tevens omwille van de behoefte aan een park voor de aanpalende buurten.
Fort 4 is een uniek monument. Het moet dan ook maximaal gerespecteerd en gevrijwaard worden.

Het bebouwen van de bestaande parking zal ongetwijfeld later beschouwd worden als een historische vergissing die spijtig genoeg later moeilijk te herstellen zal zijn.

De milieuraad vraagt daarom met aandrang dat alle politieke partijen die het leefmilieu genegen zijn nooit instemmen met het bebouwen van deze zone.

De leden van de milieuraad begrijpen niet aan welke dwingende nood voldaan wordt door de zone te bebouwen.
De milieuraad vraagt om de financiering van het stadsplein los te koppelen van mogelijke vastgoedprojecten zoals het bebouwen van de parking.

Zowel de parking achter het stadhuis en “kastanjebosje” achter politiebureel horen zowel qua bestemming als geografisch bij het domein van fort 4.

De milieuraad vraagt daarom om beide zones uit het RUP ‘stadsplein’ te lichten en hun bestemming te regelen in het nog op te stellen RUP voor fort 4. Hierdoor kan de visie voor het ganse fortdomein in één RUP geregeld worden.

De bestemming van beide zones regelen in het RUP ‘stadsplein’ heeft geen zin (behalve indien de bebouwing dient om het stadsplein te financieren) omdat ze in twee uithoeken van het project gesitueerd zijn en nauwelijks visueel of functioneel verbonden zijn met het toekomstige stadsplein.

In tegenstelling met de planschets van de architectuurwedstrijd die de basis vormt van dit RUP, beschikt het RUP niet over richtlijnen voor de invulling van groen en rustpunten op het plein.

De milieuraad vraagt om in de stedenbouwkundige voorschriften een norm voor rustpunten en groen toe te voegen.

De bouwvoorschriften van de gebouwen die aan het toekomstige stadsplein grenzen, worden geregeld in andere BPA’s / RUP’s dan deze van het stadsplein zelf.

Om een eenheid in visie, beleid en ruimtelijke structuur te bekomen voor de zone stadsplein, is het voor de leden van de milieuraad evident dat de aanpalende percelen mee opgenomen worden in het RUP ‘stadsplein’.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

Dit advies zal behandeld worden in het kader van het lopende openbaar onderzoek RUP Stadsplein

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10