Advies oprichting werkgroep rond de ‘renovatie’ van het bouwreglement

Advies Milieu Advies Raad:

Advies milieuraad van 9 oktober 2008:

Het huidige Mortselse bouwreglement is meer dan 16 jaar oud. De technische evolutie, de veranderde maatschappelijke inzichten en nieuwe voorschriften van de hogere overheid maken een actualisatie van het document noodzakelijk.
Het laten aanslepen van dit karwei maakt dat er kansen verloren gaan die pas na vele jaren gecorrigeerd kunnen worden.

Om het nieuwe bouwreglement zo veel mogelijk op mensenmaat te maken waarbij ook rekening gehouden word met nieuwe inzichten zoals duurzaam bouwen, levenslang wonen en lage energie- of passiefbouw, kan de inbreng van het middelveld nuttig zijn.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om een werkgroep op te richten waarin de belanghebbenden (adviesraden, administratie, specialisten, sociale organisaties, …) hun inbreng kunnen leveren bij het opstellen van een vernieuwend bouwreglement dat rekening houdt met de huidige noden.Het stadsbestuur heeft op maandag 8 september een infocampagne over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Stadsplein’ georganiseerd. Dit voorontwerp RUP bevatte de toekomstplannen van het stadsbestuur voor het gebied aan het kruispunt van de spoorlijn Antwerpen-Brussel en de Liersesteenweg.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

De milieuraad stelt voor om een werkgroep op te richten om de aanpassing van het bouwreglement te begeleiden. Deze werkgroep kan bestaan uit leden van verschillende adviesraden, specialisten, ambtenaren, relevante organisaties, …) gezamenlijke prijsvraag voor de uitvoering van de werken

De stedelijke cel ruimtelijke ordening is thans bezig met de actualisatie van het gemeentelijk bouwreglement en het zal ten gepaste tijde voorgelegd worden aan de stedelijke adviesraden GECORO, adviesraad Wonen en de milieuraad.   

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10