Advies Openbaar onderzoek GRUP afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding

 De Vlaamse regering heeft op 5 september 2008 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening grootstedelijk Gebied Antwerpen voorlopig vastgesteld. Dit plan stelt een aantal aanpassingen voor aan de bestemmingen en de geldende stedenbouwkundige voorschriften in delen van de gemeenten Antwerpen, Aartselaar, Beveren, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Kruibeke, Lint, Mortsel, Niel, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht.

Met dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken voor:

  1. een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Antwerpse in de toekomst kan gebeuren.
  2. aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieuwe ruimte te creren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen.

Algemeen

Het plan grijpt in op de bestemming van volgende zones te Mortsel:

Advies milieuraad van 27 november 2008:

De milieuraad mist in gans het plan een groennorm voor het stedelijke gebied. We pleiten dan ook voor een bindende ‘groennorm’ per gemeente of per woongebied die een garantie vormt voor een voldoende aandeel groene oppervlakte bij de verdere ontwikkeling van het verstedelijkte gebied.
Als richtlijn stelt de milieuraad voor uit n van volgende normen te kiezen:

De milieuraad ijvert om de laatste vrije groene percelen binnen de stad te vrijwaren. Daarom betreurt de milieuraad Mortsel dat het GRUP “Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen” weerom knabbelt aan de open ruimte binnen de stadsgrenzen. Mortsel is nu al een van de dichtst bebouwde gemeenten van Vlaanderen n het GRUP zorgt er spijtig genoeg voor dat Mortsel aan de top blijft.

Op basis van de eerder vermelde groennormen, zou Mortsel over 75 ha groen moeten beschikken. Dit wordt spijtig genoeg nu al niet gehaald.

Deelgebied “Vredebaan”:

De milieuraad is van oordeel dat in de stad een goede samenhang moet zijn tussen natuur, wonen en werken. KMO-zones zijn schaars in Mortsel, en daarom verbaast het dat de bestaande industrieterreinen aan de Vredebaan voor een groot gedeelte omgezet worden in woongebied.
De milieuraad wenst dat een groter gedeelte van de zone voorbehouden wordt voor nijverheden.
Bij de inplanning van deze bedrijvigheden moet ook gekeken worden naar voldoende bufferruime om de woonkwaliteit in de aangrenzende woonpercelen te vrijwaren.

Bij de herbestemming van de zone “Vredebaan” moet naast de centrale uitgang aan de Vredebaan, ook aandacht gaan naar secundaire verbindingen met de omliggende straten zodat er een fijnmazig netwerk van wegen ontstaat voor de zachte weggebruikers.

Het terrein wordt doorsneden door de ingebuisde Kleine Struisbeek. De milieuraad vraagt om bij de duurzame ontwikkeling van het gebied deze historische beek terug open te leggen en om de nodige waterbufferende maatregelen te nemen in deze zone die waterafvoerproblemen kent.

gewestplan fort 4 - KoesteerthofdreefDeelgebied “Koeisteerthof”:

De bossen rond villa Koeisteert worden erkend als deel van de ecologische verbinding langs de spoorlijn Brussel-Antwerpen. De nu nog resterende open ruimte in het woonuitbreidingsgebied “Koeisteerthof” sluit naadloos aan op dit gebied en zorgt dat de groene vinger langs het spoor nog verder in de stedelijke agglomeratie binnendringt.
De milieuraad wenst niet dat door het omzetten van de nu nog open ruimte in woongebied, het gebied ten prooi valt aan woonprojecten.
Gezien zijn natuurwaarde, ziet de milieuraad dit gebied als park- of groenzone.

Omdat het ‘leefmilieu’ niet enkel bepaald wordt door de relatie van de mens met de fauna en flora, is de milieuraad bezorgd over de ‘sociale mix’ in het woonuitbreidingsgebied “Koeisteerthof”. De te verwachten bebouwing zal de ‘sociale mix’ in de woonwijk nog verder scheef trekken, wat samenlevingsproblemen kan creren.

Het stadsbestuur kan de gevraagde omzetting van de zone “Koeisteerthof” naar woongebied niet objectiveren met een conforme woonbehoeftestudie die de ruimtebehoeften toetst aan het ruimteaanbod.
De Mortselse milieuraad ziet bovendien nog voldoende mogelijkheden voor nieuwe bebouwing binnen het huidige woongebied (o.a. door invulbouw, benutten van restkavels, …) zodat de noodzaak om het woonuitbreidingsgebied aan te snijden komt te vervallen.

Een belangrijk gedeelte van het woonuitbreidingsgebied is nu al bebouwd. Deze zone kan natuurlijk woongebied worden om de planologische toestand te laten overeenkomen met de realiteit.

Regionale luchthaven Antwerpen:

De milieuraad ziet de creatie van een bedrijventerrein aan de Antwerpse luchthaven niet zitten omdat dit gepaard gaat met een belangrijk verlies aan open ruimte (ook omdat daardoor sportinfrastructuur geherlocaliseerd moet worden).
Ook de impact op de nu al chaotische verkeersafwikkeling door Mortsel met de daarbij horende fijnstofproblematiek moet voor het gewest een argument zijn om van dit plan af te zien.
We wijzen er ook op dat in ditzelfde GRUP, nauwelijks op 2 km van de luchthaven, het bestaande bedrijventerrein “Vredebaan” grotendeels omgevormd wordt tot woonzone. De milieuraad vraagt daarom om de huidige bestemming van beide terreinen te behouden.

De milieuraad is tevreden dat de nabestemming van het luchthavengebied behouden blijft als “parkgebied”.
We merken op dat het geplande gebied voor stedelijke activiteiten geen nabestemming heeft bij het sluiten van de luchthaven. De milieuraad vraagt om deze zone ook de nabestemming “parkgebied” te geven.

De milieuraad vraagt “Artikel 8.4 Nabestemming gebied voor stedelijke activiteiten” (pag. 236 – “Mocht de regionale luchthaven Antwerpen ophouden als vliegveld te worden gebruikt, dan krijgt het gebied binnen de stippellijn de bestemming gebied voor stedelijke activiteiten …”) te schrappen omdat deze contour overeenkomt met het ganse luchthaventerrein. Dit artikel is ook strijdig met art. 8.3 dat hiervoor de nabestemming “parkgebied” voorziet.

De plannen voorzien aan beide zijden van de R11 een reservatiegebied voor lijninfrastructuur. Deze zone dient voor de verkeersinfrastructuur om het bedrijventerrein te ontsluiten.
Het reservatiegebied neemt bijkomende open ruimte in (overlapt met de bestaande sportinfrastructuur Cantincrode en het geplande sportlandschap).
Zoals al opgemerkt in ons advies over het RUP “omleidingsweg RESA” is de uitbreiding van het luchthaventerrein asymmetrisch met een veel grotere inname aan de Mortselse zijde. Deze ingenomen open ruimte moet het mogelijk maken om de verkeersontsluiting van het bedrijventerrein te realiseren op het luchthaventerrein en bedrijventerrein zelf.

Dit advies werd in consensus door de leden van de milieuraad opgesteld en overgemaakt aan:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22/12/2008 volgend antwoord geformuleerd:

Dit advies werd overgemaakt aan de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10