Advies “trage wegen”

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding

Kwaliteitsvolle trage wegen doorheen Mortsel zetten mensen aan om meer verplaatsingen te doen met de fiets en te voet. Hierdoor kan tegemoet gekomen worden aan meerdere belangrijke noden van de Mortselse bevolking: een betere mobiliteit, een betere fysieke conditie en een betere bereikbaarheid.

Een eerste kaart met trage wegen werd door de milieudienst, samen met de milieuraad ontworpen. Hierop komen voet- en fietspaden samen voor. De wegen werden met kleuren gecatalogeerd naar kwaliteit: goed, matig en slecht. Daarnaast wordt met een rode lijn aangegeven waar nog verbindingen ontbreken.

Algemeen

Subsidies voor trage wegen:

Advies milieuraad van 27 november 2008:

De milieuraad wil met dit advies voortgang bewerken in de uitbouw van een netwerk van kwaliteitsvolle trage wegen doorheen Mortsel, die zo mogelijk aansluiten met het provinciale netwerk en/of andere trage wegen in de buurgemeenten.
De leden van de milieuraad vragen unaniem aan het stadsbestuur om:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22/12/2008 volgend antwoord geformuleerd:

De milieuadviesraad vraagt om de bestaande inventaris trage wegen (bestaande toestand en gewenste toestand) voor te leggen aan alle gemeentelijke adviesraden, Fietsersbond, Natuurpunt, … om eventueel verder aan te vullen en vervolgens te laten goedkeuren door de gemeenteraad

 De milieuadviesraad vraagt het stadsbestuur om een stappenplan op te stellen om de gewenste toestand te realiseren (eventueel in kader sneltoets mobiliteitsplan) rekeninghoudend met de subsidiemogelijkheden en dit plan voor te leggen aan de adviesraden.

De milieuadviesraad vraagt om in het budget 2009 en volgende de nodige middelen voor de uitvoering van het stappenplan te voorzien en het trage wegenplan te publiceren.

Het college (2 juni 2008) keurde de inventaris trage wegen goed (bestaande toestand en gewenste toestand) en besloot het plan te gebruiken voor volgende functies:

Het college zal het trage wegenplan en het investeringsplan voorleggen aan de gemeenteraad, alle betrokken adviesraden en verenigingen.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10