Advies maatschappelijk verantwoord aankoopbeleid

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding

Het stadsbestuur vraagt om een advies uit te brengen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Er wordt o.a. gevraagd naar criteria en productgroepen die hiervoor (prioritair) in aanmerking komen. In het bijzonder wordt gevraagd naar normen voor aankoopbestellingen.

Wat wordt verstaan onder maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Advies milieuraad van 18 december 2008:

De milieuraad juicht de ingeslagen weg van het stadsbestuur toe om een duurzaam aankoopbeleid te voeren in specifieke gevallen.

Ook het streven van de stad om maatschappelijk verantwoord te willen besturen verdient een pluim. Openbare besturen zoals het stadsbestuur kunnen hierin een voortrekkersrol vervullen en daardoor als voorbeeld dienen voor de andere actoren in de samenleving.

Omdat maatschappelijke thema’s en vraagstukken als CO2 uitstoot, mobiliteit, gezondheid, duurzame consumptie, duurzaam ruimtegebruik en sociale rechtvaardigheid niet altijd geÔsoleerd behandeld kunnen worden vraagt de milieuraad aan het stadsbestuur om het thema “maatschappelijk verantwoord ondernemen“ integraal aan te pakken en zich niet enkel te focussen op aankoopbeleid.

Het opstellen van een duidelijke “mission statement” waarbij het stadsbestuur zich formeel engageert om te streven naar een duurzaam beleid is meer dan een symbolische stap om zowel de burger als alle niveaus binnen de eigen organisatie bewust te maken van de in te slagen weg.
De milieuraad hoopt dat het stadsbestuur daardoor steeds een proactieve houding zal aan nemen die getuigt van haar betrokkenheid bij alle processen van de samenleving ťn die verder gaat dan het louter naleven van wet- en regelgeving (die traag reageert op innovaties en nieuwe inzichten).

Bijna alle aankopen of opdrachten komen in aanmerking voor een maatschappelijk verantwoord aankoopbeleid.
Met het voornemen van de stad om de productgroepen “verlichting”, “werkkledij” en “catering” prioritair te behandelen en op langere termijn daaraan stap voor stap andere productgroepen toe te voegen, bestaat de kans dat bepaalde kansen om duurzaam aan te kopen verloren gaan.
De milieuraad vraagt daarom om minstens alle aankopen vanaf een bepaald aankoopbedrag te toetsen aan duurzaamheidcriteria.
De milieuraad beseft dat deze aanpak niet efficiŽnt is voor kleine aankopen, maar is ervan overtuigd dat gezond verstand ťn goede wil bij de aankoopverantwoordelijken tot goede resultaten kunnen leiden.
De milieuraad wil graag meewerken aan het opstellen van een duurzaamheidtoets voor aankopen. Dit instrument zal een aankoopbeslissing niet enkel objectiveren, maar ook dienen als reflectiemiddel vooraleer men tot de effectieve aankoop overgaat.

Bovenstaand advies werd unaniem uitgebracht door de leden van de milieuraad.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 september 2009 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

Gunstig advies met de vraag om dit thema integraal aan te pakken (niet enkel aankoopbeleid) en een duurzaamheidstoets toe te passen voor alle aankopen boven een bepaald bedrag.

Het college van burgemeester en schepenen heeft voor wat het aankoopbeleid betreft gestart met 3 prioritaire productgroepen (catering, werkkledij, verlichting). Dit wil uiteraard niet zeggen dat er op vlak van aankoopbeleid en andere beleidsdomeinen geen inspanningen verricht zijn of zullen worden.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10