Advies mogelijk asbesthoudend steenpuin gebruikt in Mortsel

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De stad Mortsel is bezig met de aanleg van een fietsenstalling rechts van het RVT “Meerminne”. Visueel blijkt de funderingslaag voor de bestrating fragmenten te bevatten van asbest-verdacht materiaal (leien, buis uit vezelcement).
Bij een oriŽnterend microscopisch onderzoek van het verdachte materiaal werden op asbestvezel gelijkende structuren teruggevonden.
Een rudimentaire kwantificatie leert dat het puin waarschijnlijk minstens 5000 mg/kg asbesthoudend materiaal bevat. (norm voor hergebruik: 100 mg/kg bij, richtwaarde bij puinbrekers is max. 1000 mg/kg voor afgedekte toepassingen en 100 mg/kg voor niet-afgedekte aanwendingen – VLAREA art. 4.2.2.4 d.d. 13/02/2009 - B.S 01.04.2009).
Het voor de fundering gebruikte gebroken mengpuin is geleverd door  een erkend recyclagebedrijf voor bouwafval (breker).
Het materiaal werd midden 2008 geleverd en maakt deel uit van een levering van 30 ton. Het materiaal was vergezeld van BENOR-certificaat 504/10/B3.
Ter info: op het moment van levering was de nul-norm voor asbest nog van kracht!

Voor de fundering werd naar schatting 10 ton gebruikt. Op de “grondbank” in Park Savelkoul” ligt nog een restant van naar schatting 5 ton (op een onverharde ondergrond).
Het overige materiaal werd elders gebruikt (mogelijk ook 10 ton gebruikt onder de reeds geplaatste fietsenstalling links van de ingang van RVT “Meerminne”).

Probleem is woensdag 20 mei 2009 gemeld aan dienst stadswerken (Dhr. Van Beeck) en deze heeft dadelijk milieudienst gewaarschuwd. Er werden reeds stalen genomen van de asbestverdachte materialen.
De prompte behandeling van deze melding verdient een vermelding.

In de marge dient vermeld te worden dat een dergelijke asbestverontreiniging van puingranulaat reeds meermaals voorgekomen is. Een bekende voorbeeld is het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen, in Gent waarin paden aangelegd waren met gerecycleerd bouwafval (regularisatie was in dit geval niet mogelijk – alles werd achteraf afgegraven en vervangen door zuiver materiaal)

Advies milieuraad van 28 mei 2009:

De milieuraad vreest dat het gebruikte steenpuin de norm voor asbest zeer ernstig overschrijdt. Op basis van deze veronderstelling vormt het materiaal een mogelijk ernstig risico voor de personeelsleden die ermee werken en een mogelijk (gering) risico indien het niet bewerkt wordt (TNO-rapport R2002/078)

Wanneer bij aangewend puin, asbest wordt aangetroffen, zal het geheel als verdacht worden beschouwd en zodanig dienen behandeld te worden. Bij overschrijding van de grenswaarden wordt materiaal aanzien als een afvalstof en dient deze te worden afgevoerd naar een specifieke stortplaats.

De milieuraad merkt op dat eenmaal de asbesthoudende materialen herbruikt worden, er relatief hoge inspanningen nodig zijn om de verdere diffuse verspreiding en dus een contaminatie van het leefmilieu in brede zin tegen te gaan.

De milieuraad is op basis van de tot nu toe gekende feiten niet van oordeel dat de stad nalatig geweest is, gezien het materiaal gekocht is met de noodzakelijke certificiŽring.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om minimaal impact van het incident te beperken: volgende maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het afval te vermijden:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om op basis van het voorzorgsprincipe naar de toekomst toe minimaal volgende maatregelen te nemen om herhaling van de feiten te vermijden, temeer omdat de kostprijs om schade te remediŽren een veelvoud is van de kostprijs van het materiaal (in dit geval 250 euro voor 30 ton).

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 september 2009 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de ingediende klacht onmiddellijk is onderzocht door onze diensten. Het mengpuin werd aangekocht bij een erkend recyclagebedrijf en is voorzien van een COPRO keuring zoals voorzien in het VLAREA (uitvoeringsbesluit afvalstoffendecreet).

Conform het VLAREA mag dit puin een beperkte hoeveelheid hechtgebonden asbest bevatten. De COPRO keuring is een kwaliteitsgarantie voor de afnemer dat aan de voorwaarden van het VLAREA wordt voldaan.

Hoewel de Vlaamse wetgever de aanwezigheid van hechtgebonden asbest in steenpuin toestaat, wenst het bestuur de verspreiding van hechtgebonden asbestafval in het milieu te voorkomen en hebben wij daarom onze resterende voorraad mengpuin afgevoerd naar een erkende verwerker voor hechtgebonden asbestafval en is er ter vervanging zuiver betonpuin aangekocht bij een erkend recyclagebedrijf en met COPRO keuring.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10