Advies subsidie mulchemaaier

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om advies uit te brengen over een subsidiereglement voor de aankoop van mulchemaaiers. (ontwerp subsidiereglement: zie bijlage A)

Er wordt voorgesteld om de inwoners een subsidie toe te kennen van 20% met een maximum van 75 euro.

Het stadsbestuur heeft voorgerekend dat de maatregel zichzelf zal terugverdienen binnen de 3 ą 4 jaar doordat er minder grasmaaisel terecht komt op het recyclagepark en bij de GFT+-ophaling.

Advies milieuraad van 11 juni 2009:

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan het voorgestelde subsidiereglement.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om de tekst van het subsidiereglement dusdanig te verfijnen dat enkel hoogwaardige mulchemaaiers in aanmerking komen voor subsidie die niet omgebouwd kunnen worden tot een gewone grasmaaier.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 september 2009 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De milieuraad stelt voor om enkel de aankoop van hoogwaardige mulchmaaiers die niet kunnen omgebouwd worden naar grasmaaiers te subsidiėren.
Het college van burgemeester en schepenen zal het ontwerp van subsidiereglement in die zin aanpassen en aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10