Advies “bomen vs. zonnepanelen”

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Naar aanleiding van een bespreking op de afdelingsvergadering van de technische dienst, heeft het stadsbestuur volgende adviesvraag naar de milieuraad doorgezonden:

“In een aantal straten zijn straatbomen aanwezig (of voorzien) die door grootte en ligging voor schaduw op de daken (kunnen) zorgen waardoor de plaatsing van zonnepanelen voor de productie van elektriciteit of warm water op deze daken onmogelijk is of kan worden (ernstige impact van schaduw op rendement).
Het is aangewezen dat er vanuit het bestuur een standpunt wordt ingenomen (primeren de straatbomen of de opwekking van hernieuwbare energie) en er wordt ter zake een advies van de milieuraad gevraagd.”

Advies milieuraad van 11 juni 2009:

De milieuraad ziet het dilemma waarvoor het stadsbestuur in bepaalde gevallen geplaatst kan worden.

De milieuraad is er zich van bewust dat lokale energieopwekking een kleine, maar niet te verwaarlozen bijdrage kan vormen in de omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen.
Investeringen in zonne-energie zijn duur en pas na langere tijd rendabel. Een potentiŽle investeerder heeft daardoor nood aan zekerheid op lange termijn.

Anderzijds vormen bomen een belangrijke meerwaarde voor de stedelijke leefomgeving, onder meer door het rustgevende karakter van groen, het verkoelende effect van groen tijdens de zomermaanden, hun rol als natuurverbindingselement, de luchtzuiverende eigenschappen, ….

De milieuraad is van oordeel dat een samengaan van duurzame lokale energieopwekking en natuur mogelijk is in een stedelijk gebied door een oordeelkundige keuze van boomsoorten, een eventueel knotbeleid en een inplanting van de bomen in functie van minimale schaduw op mogelijke zonnepanelen.

De milieuraad adviseert het stadsbestuur unaniem dat:

Omdat niet enkel straatbomen een schaduw kunnen werpen op (het rendement) van zonnepanelen, vraagt de milieuraad om de bovenstaande principes ook toe te passen op ander groen, nieuwbouwprojecten en andere constructies.

Om voldoende rechtzekerheid op langere termijn te bieden, is het noodzakelijk om bij de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) de nodige bepalingen op te nemen voor “erfdienstbaarheden” zodat de toegang tot zonne-energie gewaarborgd is.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 september 2009 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

Het college van burgemeester treedt het standpunt van de milieuraad bij om voor bestaande straatbomen geen maatregelen te nemen.
Voor nieuwe beplanting dient waar nodig en mogelijk beschaduwing van daken te worden vermeden door aangepaste boomkeuze en standplaats.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10