Advies Advies ontwerp RUP Agfa-Gevaert
deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het gebied werd historisch gebruikt als een vorm van bufferparking voor de medewerkers van de onderneming Agfa-Gevaert. De opeenvolgende reorganisaties en herschikkingen van de bedrijfsactiviteiten verminderde de noodzaak om bijkomende parkeerruimten te blijven voorzien.

De zone sluit nauw aan bij de Fruithoflaan, een typische ‘woonboulevard’ van de jaren zestig en zeventig met hoogbouw woningbouwcomplexen.

Het gebied ligt deels in industriezone (KMO – zone gewestplan) en deels in woongebied. Dit geeft problemen voor een concrete invulling van de zone. Het stadsbestuur kiest ervoor om van het ganse gebied een woonzone te maken.

In de gemeenteraad van 26/05/2009 werd het RUP voorlopig vastgesteld.

Een openbaar onderzoek over het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat’ loopt van 29 juni 2009 tot 27 augustus 2009. In deze periode van openbaar onderzoek kan men zijn opmerkingen doorgeven aan de GECORO.

Advies milieuraad van 16 juni 2009:

Algemene bedenkingen:

De beknoptheid en duidelijkheid van het plan zijn een verdienste. Voorschriften over materiaalgebruik zijn niet aanwezig, wat positief is. Het plan zal daardoor minder snel gedateerd zijn.

Het plan geeft toekomstige ontwerpers veel vrijheidsgraden om degelijke ontwerpen te realiseren. De milieuraad hoopt dat in de ontwerpen voor duurzaamheid zal gekozen worden.

Parkeren:

Het plan voorziet 1 ondergrondse parkeerplaats per wooneenheid. De wagens voor bezoekers en de wagens van bewoners die niet terecht kunnen in de ondergrondse parking, worden doorverwezen naar de zowat 60 parkeerplaatsen langs de omliggende straten.

Rekening houdend met de gemiddelde gezinssamenstelling (2.38 inwoners/wooneenheid) en gemiddeld autobezit (0.49 personenwagens/inwoner) stelt de milieuraad vast dat er in het plangebied onder de gebouwen een tekort zal zijn van ongeveer 30 parkeerplaatsen zijn. In de praktijk betekent dit dat de helft van de parkeerplaatsen langs de straten ingenomen zullen worden door de bewoners en dat er slechts een 30-tal zullen over zijn voor bezoekers.

De milieuraad is steeds al voorstander geweest om auto’s zoveel mogelijk uit het straatbeeld te halen. Daarom vraagt de milieuraad om het minimum aantal ondergrondse parkeerplaatsen te verhogen tot 1.2 parkeerplaatsen per wooneenheid. Dit is een realistisch aantal om elke bewoner in staat te stellen op eigen terrein zijn wagen kwijt te geraken.

De parkeerplaatsen in de zone voor openbare wegenis dienen voorbehouden te worden voor bezoekers om overlast door een tekort aan parkeerplaatsen te vermijden.

Inplanting van de gebouwen:

Het 8 bouwlagen hoge zuidelijk gelegen gebouw W1 (langs Lode Vissenaekenstraat) kan het oostelijk gelegen gebouw W2 (langs Roderveltlaan) met 10 bouwlagen gedeeltelijk beschaduwen.

De milieuraad vraagt om in het RUP bepalingen op te nemen met het oog op een minimale beschaduwing van gebouw W2 door gebouw W1. Dit maakt maximale zonnewinsten voor gebouw W2 mogelijk, ook voor de onderste bouwlagen. Vanuit energetisch standpunt is dit zeker een zinvolle vraag.

Daken en groendaken

De milieuraad is tevreden dat voor de dakbedekking van de gelijkvloerse bouwlaag voor een groendak wordt gekozen.

Platte daken vormen in Vlaanderen een vaak onbenut stuk grondgebied, dat echter veel mogelijkheden biedt. In navolging van andere landen is stilaan een kentering te merken. Het voorstel om in het RUP groendaken en zonnepanelen toe te laten is daarom positief. De milieuraad vraagt echter om alle platte daken verplicht uit te laten voeren als groendak voor zover ze andere gebruiksmogelijkheden niet hypothekeren zoals bv. dakterrassen, zonnepanelen. Deze maatregel kadert in een streven naar een vertraagde regenwaterafvoer, het verhogen van de biodiversiteit, het verminderen van fijn stof en het verkleinen van de stedelijke warmtebel tijdens de zomermaanden. (Dit is een invulling van het Mortsels milieujaarprogramma 2009)

Omdat het RUP het ruimtelijk beleid voor enkele decennia regelt, vraagt de milieuraad om nog minder restrictief te zijn bij het bepalen van de mogelijkheden voor de dakzones bij platte daken. Volgende aspecten mogen niet uit het oog verloren worden:

  • De technische bouwlaag moet mogelijk gemaakt worden om bv. zonnepanelen en andere technische installaties (onvermijdelijk binnen de huidige EPB-normen) toch boven het dak te laten uitsteken, maar op een verdoken manier, onzichtbaar van op de begane grond. Technische installaties omwille van milieuvriendelijke maatregelen en arbeidsveiligheid (ventilatieschouwen, zonnepanelen, borstweringen, …) mogen niet gehypothekeerd worden door al te strikte bouwvoorschriften.
  • De Milieuraad ziet in de dakvlakte een mogelijkheid om zonder extra ruimte-inname, toch nieuwe functies te creŽren. Hierbij denken we vb. aan betreedbare groendaken en daktuinen die naast hun gunstig effect op het stedelijke klimaat (verkoeling/isolatie/lokale waterberging) ook nieuwe fauna en flora aanrekken.

Energie

De milieuraad vraagt om de lijst met toegelaten (energiebesparende) installaties op het dak van gebouwen expliciet minstens uit te breiden met (micro)windmolens, warmtepompen en ventilatie-installaties.
Nog beter zou geen lijst met toegelaten technieken opgesteld worden, maar bepalingen opnemen waarmee ook nieuwe, innovatieve en energiebesparende installaties een kans krijgen om op termijn toegepast te worden.

Waterafvoer

Gezien de ingegraven spoorwegberm het plangebied draineert, is het een vorm van energievernietiging om in het plangebied regenwater te gaan infiltreren, dat later door de NMBS terug omhoog gepompt moet worden om de spoorbedding droog te houden (het pompstation ligt in de noordelijke hoek van het plangebied). De milieuraad vraagt om voor het plangebied regenwaterafvoer naar het hemelwaterriool op te leggen voor het hemelwater dat niet hergebruikt wordt. Deze afvoer moet lokaal gebufferd worden om piekbelasting van het hemelwaterriool te vermijden.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 december 2009 meegedeeld dat de adviezen over RUP’s behandeld worden in kader van het decretaal voorziene openbaar onderzoek.

Op 15 december 2009 werd het RUP Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat definitief vastgesteld. (zie tekst gemeenteraadsbesluit - - 82kB)
Dit gemeenteraadsbesluit is duidelijk gemotiveerd en kan daarom aanzien worden als het "gemotiveerd" antwoord zoals bepaald in de samenwerkingovereenkomst met de Vlaamse overheid, dat de stad gehouden is te geven.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10